Vzděláváním odborníků ke kvalitnějším službám proti věkové diskriminaci a ageismu

Od července 2013 do prosince 2014 bude Alternativa 50+, o. p. s. realizovat projekt zaměřený na interní vzdělávání a rozvoj organizace. Cílem projektu je zvýšit kompetence a dovednosti managementu, odborných pracovníků a dobrovolníků organizace Alternativa 50+, o.p.s., která se zaměřuje na zlepšování postavení osob v předdůchodovém věku a pečujících o závislé osoby, v oblasti managementu a odborných znalostí. Nové znalosti a kompetence budou získávány na skupinových vzdělávacích akcích i na individuálně navštěvovaných externích školeních. Prostřednictvím těchto nově získaných znalostí a kompetencí budou inovovány poskytované služby a/nebo vzniknou služby nové (např. kariérní poradenství). Na strategických setkáních zaměstnanců bude také inovována strategie rozvoje organizace. Vedle toho vznikne fundraisingová strategie obsahující plán sociálního marketingu služeb v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tu vypracuje na základě konzultací na nově vzniklé pozici fundraiser/-ka, který se zaměří na diverzifikaci portfólia získávaných rozpočtových prostředků prostřednictvím individuálního a firemního fundraisingu a také s využitím grantových výzev v rámci fnančních zdrojů EU, ale i dalších světových nadací. Budou také velmi intenzivně oslovováni a vyhledávání potencionální zájemci o dárcovství organizaci v řadách individuálních i firemních dárců.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem hlavního města Prahy. „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“.

OPPA_vse