Věková diverzita v zaměstnání

Management věku (age management) je personální politika, která se zabývá specifickými podmínkami a potřebami zaměstnaných v různých fázích jejich života a pracovní kariéry. Zahrnuje pozornost vůči lidem jakéhokoli věku, ačkoli bývá někdy primárně spojována se situací osob 50+, což souvisí se současnými demografickými změnami. Součástí praktické realizace managementu věku je získávání rozsáhlých informací týkajících se vlivu věku na práci. Je nutné také zohlednit nejen kalendářní věk, ale i pracovní senioritu (délku, po kterou je daná osoba pracovně aktivní), konkrétní délku praxe v dané firmě a také psychologicky vnímaný věk (jak člověk sám sebe vnímá) a životní období, ve kterém se nachází (např. s ohledem na vztahy, péči). Všechny tyto aspekty související s věkem mohou mít i vliv na různé oblasti pracovního působení.
Management věku se soustředí na dva hlavní proudy aktivit. Akce preventivního charakteru, tedy například pozornost věnovaná průběžnému rozvoji dovedností a znalostí, zajištění variability vykonávaných činností a podpora zdravého životního stylu. A dále akce, které již reagují na vzniklé obtíže, související se zdravotními omezeními anebo s jiným omezením pracovní schopnosti.
S ohledem na personální procesy se age management zaměřuje na tyto oblasti:
– Nábor a výběr zaměstnanců
– Možnosti vzdělávání, trénink a celoživotní učení se
– Rozvoj kariéry
– Flexibilní pracovní praxe
– Ochrana zdraví
– Rotace zaměstnanců
– Ukončení zaměstnání a přechod do důchodu
– Preventivní akce a kampaně

Příklady dobré praxe:

Tallinská autobusová doprava, Estonsko
Starší řidiči/čky autobusu, kteří mají již trochu pomalejší reakce a mohou i hůře zvládat stresové situace, jsou nasazováni na vybrané autobusové linky – např. na okraji města, kde není tak velký provoz. Ti, kteří již z důvodů spojených s věkem nemohou působit jako aktivní řidiči, jsou zaměstnáni jako hlídači parkovišť. Tímto způsobem dává firma najevo, že si cení každého, a posiluje tak motivaci pracovníků i ve vyšším věku.

Sociální podnik ve městě Mönchengladbach, Německo
Tato společnost poskytuje komunitní sociální služby. Součástí programu managementu zdraví byl nejprve průzkum aktuální situace zaměstnaných. Na tomto základě byla připravena konkrétní opatření, např. pracovní skupiny o zdraví, tréninkové kurzy zaměřené na zvedání a nošení, speciální trénink pro péči o dezorientované klienty, změna fyzického prostředí prostor pro personál.

Stamboliiski Plc, Bulharsko
Tato papírenská firma nabízí svým zaměstnancům/kyním flexibilní dočasné kontrakty i po odchodu do důchodu. Díky tomu mohou systematicky předávat své zkušenosti mladším kolegům.

Kateřina Machovcová

Zdroje:
http://www.ageingatwork.eu/?i=ageingatwork.en.whatiswhm
http://eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2005/137/en/1/ef05137en.pdf