Šikanu na pracovišti není nutné řešit výpovědí

Žijeme v době zaměřené na výkon. Většina lidí dnes na pracovišti tráví podstatnou část dne, a pracovní prostředí a mezilidské vztahy tedy zásadním způsobem ovlivňují náš život. Ne vždy se však setkáváme se vzorným a přátelským pracovním kolektivem, ne vždy náš šéf projevuje chápavost a empatii, ne vždy máme milou nadřízenou. Výzkumná sociologická data společnosti STEMMARK z poslední doby (2013) ukazují, že se šikanou na pracovišti má zkušenost zhruba pětina všech zaměstnanců. Číslo se přitom příliš neliší od dat zjištěných v minulých letech. Jak se zachovat, pokud se šikana začne týkat i vás?

Položme si nejprve otázku, co to vlastně je šikana. Máte pocit, že všichni zmlknou, když přijdete po ránu do kanceláře? Titulují vás kolegové nelichotivou přezdívkou, řeší pracovní věci pravidelně bez vás, ač pracujete na společných úkolech, vyčleňují vás z kolektivu? Pak jste velmi pravděpodobně obětí tzv. mobbingu. Pokud se na šikanování podílí i váš nadřízený, například tím, že takové chování zaměstnanců podporuje, zadává vám absurdní pracovní úkoly v nereálném množství nebo časovém limitu, pak hovoříme o tzv. bossingu. Šikana není prozatím zcela jasně vymezena v zákonech, ale i tak je možné využít dostupných právních nástrojů k aktivní obraně.

Problémy se šikanou řeší zaměstnanci nejčastěji oznámením nadřízenému. Tento postup je možné doporučit, neboť zaměstnavatel je povinen zajistit, aby při výkonu práce nebylo zasahováno do vašich práv, která vyplývají z pracovně právních vztahů. Pokud zaměstnavateli podáte stížnost na šikanu, je povinen ji s vámi projednat. Zákon žádnou formu pro stížnost nestanoví, je tedy možné si stěžovat jak písemně, tak ústně. V případě, že zaměstnavatel bude situaci bagatelizovat a nebude se ji snažit řešit, porušuje své povinnosti, které mu ukládá zákoník práce. V takové situaci se můžete obrátit na inspektorát práce. Inspektorát může věc prošetřit, a pokud shledá u zaměstnavatele pochybení, uloží peněžitou pokutu. Od příštího roku se maximální pokuta zvyšuje na více jak dvojnásobek oproti současnému stavu a může činit až jeden milion korun. V každém případě je v situacích, kdy pokusy o smírné řešení selhávají, možné podat k soudu žalobu na ochranu osobnosti a požadovat, aby od nepříznivého jednání bylo upuštěno, případně se dožadovat vhodného zadostiučinění. V případě soudního řešení je potřeba pamatovat na dostatek důkazů a nutnost placení případných soudních výloh.

Jak ukazují zmíněné výzkumy, každý pátý šikanovaný raději dá výpověď a ze zaměstnání „dobrovolně“ odejde. Jestliže se se šikanou setkáte, snažte se ji aktivně řešit a nenechávejte problém být. Zaměstnanců, kteří šikanu pouze netrpí, ale snaží se proti ní aktivně vystupovat, naštěstí pomalu přibývá.

Mgr. Lucie Otáhalová