Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen

Cílem projektu je zlepšit postavení žen, které je ovlivněno genderovou a věkovou diskriminací a sociálním znevýhodněním, a pečujících osob. V projektu budou analyzovány veřejné politiky na úrovni jejich koncepce i realizace v sociální a pracovně-
právní oblasti z hlediska rovných příležitostí žen a mužů a věku. Vedle toho budeme analyzovat pracovně-právní, antidiskriminační a sociální legislativu. Na tuto analýzu bude navazovat tvorba návrhů změn pro zlepšení postavení žen v různých věkových skupinách v české společnosti v sociální a pracovně-právní oblasti. Advokační a lobbingová činnost se zaměří na rozšiřování rodinné politiky i mimo období mateřské a rodičovské dovolené (např. podpora pečujících o jiné závislé osoby než děti) a změnu legislativy. Specifickou a zcela inovativní oblastí bude prosazování zákona o sociálním bydlení, který má významné genderové rozměry. Projekt posílí práva žen v marginalizovaném postavení a antidiskriminační legislativu i praxi.

V projektu budou vydány čtyři odborné materiály, budou prosazována konkrétní opatření a budou zorganizovány dva kulaté stoly k tématu antidiskriminace a sociálního bydlení.

Partnerem projektu je Kancelář veřejné ochránkyně práv.

Hlavní témata projektu:

 • antidiskriminační legislativa
 • rodinná politika
 • koncepce mateřské a rodičovské dovolené
 • péče o závislé blízké osoby
 • návrh zákona a koncepce o sociálním bydlení

Více informací: gabriela.ferbarova@alternativaplus.cz , +420 777 319 873

Aktuality projektu: 

Aktuality projektu za rok 2015:

V květnu 2015 byl zahájen projekt, jehož cílem je zlepšit postavení žen, které je ovlivněno genderovou a věkovou diskriminací a sociálním znevýhodněním, a pečujících osob. K dosažení vytyčených cílů projektu proběhly ve spolupráci s partnerem projektu Kanceláří veřejné ochránkyně práv mnohé lobbingové, analytické a informační aktivity. Jednou z klíčových aktivit je členství v poradním orgánu ministryně M. Marksové – v Odborné komisi pro rodinnou politiku (http://www.mpsv.cz/cs/21022). Kateřina Kňapová z organizace Alternativa 50+ je také členkou Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Tyto aktivity jsou doplněny publikováním otevřených dopisů a tiskových zpráv

Hlavní témata projektu:

 • sociální bydlení
 • antidiskriminační legislativa
 • rodinná politika
 • koncepce mateřské a rodičovské dovolené
 • péče o závislé blízké osoby
 • návrh zákona a koncepce o sociálním bydlení

První oblastí, na kterou se projekt zaměřoval, bylo sociální bydlení. 12. října 2015 vláda schválila Koncepci sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025, kterou podporovala i Alternativa 50+ a k jejímuž přijetí vyzývala společně s dalšími organizacemi v otevřeném dopise. Statutární zástupkyně organizace Linda Sokačová spolupracovala na zpracování některých části Koncepce. Koncepce je založena na housing lead přístupu a zaměřuje se rovněž na cílové skupiny typu oběti domácího násilí, ženy samoživitelky atp. Alternativa 50+ také vydala policy paper Mít či nemít svoje doma, který překládá analýzu dopadů zavedení dostupného a sociálního bydlení na ženy.

Další oblastí, na kterou jsme se v rámci projektu zaměřujovali, byla rodinná politika. Do předběžné verze připravované Koncepce rodinné politiky, která vzniká na Ministerstvu práce a sociálních věcí, do jehož gesce spadá sociální a rodinná politika, se nám prozatím podařilo prosadit institut „volna na péči“, které značně usnadní situaci na trhu práce lidem, u kterých se objeví náhlá potřeba poskytovat péči a který si ministryně převzala jako jedno ze svých prioritně prosazovaných opatření, dále principy mezigenerační solidarity, který je pro naši organizaci velmi prioritní.

V antidiskriminační oblasti je bohužel situace problematičtější. Jednou ze snah Alternativy 50+ bylo podpořit novelu zákona o veřejném ochránci práv, především možnost podávat žalobu ve veřejném zájmu. Tuto novelu se však bohužel spíše nepodaří prosadit.

Kulatý stůl: „Diskriminace jako překážka pro slaďování rodinného a pracovního života“

(12. října, Brno, Kancelář veřejné ochránkyně práv)

Tématem kulatého stolu byla diskriminace jako překážka slaďování rodinného a pracovního života s důrazem na povinnost zaměstnavatelů upravit pracovní dobu na žádost osob pečujících o děti nebo jiné závislé osoby. Kulatý stůl měl formu odborné panelové diskuse, jež byla rozdělena do dvou bloků. První blok se zabýval současnou legislativní úpravou zákazu diskriminace a jejímu odbornému zhodnocení. Druhý byl veden formou diskuse k tématu slaďování rodinného a pracovního života. Cílem bylo nalezení východisek a doporučení, jež by přispěla ke snížení rizik diskriminačního jednání ze strany zaměstnavatelů a zlepšení situace osob pečujících o závislé. Krom příspěvku paní ombudsmanky Anny Šabatové a pana ředitele OSF Roberta Bashe, se akce účastnila ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV Jana Maláčová, paní Ludmila Hájková ze Státního úřadu inspektorátu práce, expertky na legislativní úpravu slaďování Jana Kvasnicová a Pavla Špondrová, Lenka Formánková z SÚAV a Petr Wija jako expert na pečující a Eliška Kodyšová se zaměřením na sólo rodiče.

Závěry:

 • Kromě mnoha nutných změn v legislativě je třeba motivovat muže k většímu zapojení do formální i neformální péče a to celkovým zlepšením situace formálních i neformálních pečujících. Je nutné začít vnímat péči jako náročnou práci a nejen jako povinnost vyplývající z lásky k blízké osobě a na základě toho ji oceňovat nejen finančně, ale i symbolicky.
 • Ukázalo se, že se málokdo brání diskriminačnímu jednání ze strany zaměstnavatele nebo nechuti vyjít vstříc v otázce úpravy pracovní doby. Kancelář veřejné ochránkyně práv i inspektoráty práce zaznamenaly málo případů, kdy se zaměstnanec snažil bránit. Z toho vyplynula nutnost informovat širokou veřejnost, jak se bránit proti diskriminačnímu jednání na straně jedné a motivovat ji ke snaze se bránit na straně druhé.
 • Byla také diskutována vznikající opatření, jež se snažíme prosadit do vznikající Koncepce rodinné politiky MPSV, institut „Volna na péči“ zaznamenal ze strany hostů veliký zájem.

 

Mediální výstupy a publikace

V rámci projektů také vzniklo několik tiskových zpráv, otevřený dopis, články a komentáře. Mimo jiné byla řešena problematika pečujících, narůstající chudoby seniorek, problematické legislativní úpravy doplatku na bydlení, sociálního bydlení. Alternativa 50+ se také připojila k aktivitám organizací ProFem a České ženské lobby při výzvě k přijetí zákona o zálohovém výživném.

V projektu byly analyzovány veřejné politiky na úrovni jejich koncepce i realizace v sociální a pracovněprávní oblasti z hlediska rovných příležitostí žen a mužů a věku. Vedle toho byla analyzována pracovněprávní, antidiskriminační a sociální legislativa. V roce 2015 byly vytvořeny všechny plánované analýzy a tři z nich byly uveřejněny ve formě elektronické publikace. Na jejich základě spolu s informacemi získaných během participační skupiny byly zpracovány 2 policy papery, které vyšly v tištěné i elektronické podobě a jsou dále šířeny. Z analýz také vznikla konkrétní opatření, která jsou dále prosazována pomocí advokačních a lobby aktivit.

 

Publikace:

MÍT ČI NEMÍT SVOJE DOMA: dopady zavedení dostupného sociálního bydlení na ženy

Mit ci nemit svoje doma titulkaPolicy paper představuje čtyři skupiny žen  výrazně ohrožených ztrátou bylení: osaměle žijící seniorky, samoživitelky ženy bez domova a ohrožené domacím násilím. Rozebírá, kterak schválená  Koncepce sociálního bydlení reflektuje genderové aspekty problematiky ohrožení ztráty bydlení. Text také definuje, co by nemělo chybět v zákoně o sociálním bydlení chybět.

Publikaci vám pošleme zdarma: OBJEDNAT

 

 

 

PÉČE A(NEB)O PRÁCE: koncepce a realizace sociální a rodinné politiky v ČR se zaměřením na péči o seniory i o děti

Pece anebo prace_final_eVerze_titulkaPolicy paper shrnuje postavení lidí pečujících a to jak o děti, tak další osoby blízké. Materiál představuje hlavní problémy pečujících v zaměstnání a na trhu práce. Příkladem je vliv péče na kvalitu života a ekonomické podmínky nejen v průběhu péče, ale i  po jejím ukončení se speciálním důrazem na vliv výši starobního důchodu. Publikace také obsahuje zhodnocení současného dávkového systému pro pečující a příjemce péče. V neposlední řádě text akcentuje genderové aspekty postavení pečujících osob. Autorka ale především upozorňuje na oblasti, kde je nezbytné provést zásadní změny a představuje některá možná řešení.

Publikaci vám pošleme zdarma: OBJEDNAT

 

 

POSTAVENÍ SÓLO RODIČŮ V ČR: koncepce a realizace sociální a rodinné politiky v ČR se zaměřením na péči o seniory i o děti

Sólorodiče_titulkaAnalýza Radky Dudové zkoumající postavení sólo rodičů, respektive samoživitelek v České republice. Krom zkoumání současné situace, která vede k prohlubování feminizace chudoby, dokument rozebírá znevýhodnění jednorodičovských rodin v sociálním systému, špatnou vymahatelnost výživného a znevýhodnění sólorodičů na trhu práce. Podstatné však je, že dokument přináší i návrhy řešení a specifikuje oblasti, ve kterých je nutná změna.

 STÁHNOUT ve formátu PDF

 

                                                                                                                                                                       RODINY S DĚTMI DO TŘÍ LET: koncepce a realizace sociální a rodinné politiky v ČR se zaměřením na péči o seniory i o děti

Rodinys detmi do 3 let_titulkaAnalýza Míchala Uhla zabývající se současnou rodinnou politikou se speciálním zaměřením na péči o děti do tří let. Autor se zabývá hodnocením rodinné politiky ČR, poukazuje na to, že jí mnoho let nebyla věnována dostatečná pozornost. Autor také připomíná některé nedostatky a apeluje na  nutnost přizpůsobit rodinou politiku měnící se společnosti. Navrhuje možná opatření, která by mohla pomoci nejen zlepšit situaci rodin v ČR, ale i teoreticky pomoci odstranit bariéry, které dle mnohých zakládání nových rodin brání.

STÁHNOUT ve formátu PDF

 

ANALÝZA ANTIDISKRIMINAČNI LEGISLATIVY se zaměřením na antidiskriminační opatření v pracovněprávní oblasti

 

Antidiskriminace_titulkaMateriál obsahující právní rozbor antidiskriminační legislativy. Analýza zahrnuje kapitolu věnující se zákonům implementujícím antidiskriminační opatření v pracovněprávní oblasti. Autorka popisuje největší nedostatky v antidiskriminační legislativě a navrhuje možná řešení k odstranění těchto nedostatků.

 

 

STÁHNOUT ve formátu PDF

 

Leták – Proč (ne)podporovat rozšíření pravomoci ombudsmanky

vop_titulkaInformační materiál, který vyvrací nejčastější argumenty proti přijetí novely o veřejném ochránci práv.

 

 

 

 

STÁHNOUT

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Tisk