„Management věku: nástroj pro boření genderových a věkových stereotypů“ (Proti ageismu mezinárodně)

Termín realizace: prosinec 2012 – listopad 2014

Projekt „Management věku: nástroj pro boření genderových a věkových stereotypů“ se zaměřil na problematiku osob 50+ a osob pečujících na trhu práce a na problém věkové a genderové diskriminace, kterým tyto osoby často čelí. Na základě předchozích výzkumů a zkušeností těchto osob se ukazuje, že v České republice je problém věkové diskriminace rozšířen a že osoby starší 50 let, konkrétně pak i osoby v předdůchodovém věku, patří na trhu práce mezi velmi ohrožené skupiny obyvatel; u žen je toto riziko ještě vyšší. Diskriminace osob 50+ je na trhu práce způsobena neexistencí programů rovného zacházení, programů managementu věku a také přetrvávajícími negativními stereotypy, které zaměstnavatelé spojují s osobami 50+. Projekt se tak na základě sběru dat, zkušeností, opatření a nástrojů ze zahraničí (konkrétně pak z Rakouska, Francie a Velká Británie) zaměřuje právě na potírání věkové a genderové diskriminace, stereotypů o těchto cílových skupinách, snaží se podporovat rovné příležitosti žen a mužů a jedním z cílů je i lepší zaměstnatelnost osob 50+, specificky pak osob pečujících o závislé osoby.

Uskutečnění tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím vývoje, adaptace a testování nových vzdělávacích nástrojů, konkrétně pomocí vzdělávacího modulu a odborné publikace. Zavedením poradenství pro osoby 50+ a pro zaměstnavatele je nadále možné rozšiřovat osvětu přímo mezi cílovou skupinou, a tím pomáhat k šíření informací, které by vedly k boření věkových a genderových stereotypů napříč celou společností. Informace, podněty, příklady dobré praxe apod. budeme získávat na základě mezinárodní spolupráce s našimi partnery, kteří disponují bohatými zkušenostmi. Zahraniční partneři se zúčastnili mezinárodních akcí, které Alternativa 50+ pořádala v České republice během let 2013 – 2014. Tyto znalosti a zkušenosti jsou předávány dále zaměstnavatelům, vzdělávacím organizacím apod.

Zaměstnavatelé z hl. m. Prahy, statutárního města Brno a ze Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Ústeckého a Královéhradeckého kraje byli konzultováni ve všech fázích projektu, tedy od přípravy aktivit po vytvoření vzdělávacího modulu a publikace, a měli možnost se přímo zúčastnit pilotních seminářů vzdělávacích modulů. Získané poznatky a zkušenosti budou moci zaměstnavatelé uplatnit v rámci svých programů pro zaměstnance starší 50 let.

Nejen malé a střední podniky mají takto naším prostřednictvím možnost získat poznatky a zkušenosti zaměřené na rozvoj lidských zdrojů v oblasti managementu věku přímo od zahraničních partnerů a zdarma.

Hlavní aktivity projektu

  1. Výzkum překážek a výzev v oblasti zaměstnávání osob 50+ a pečujících osob ve skupině 50+: hlavní výstupy naleznete zde.
  2. Mezinárodní spolupráce: V průběhu projektu budou zrealizovány tři krátkodobé stáže u zahraničních partnerů projektu.
  3. Interaktivní semináře pro zaměstnavatele a vzdělávací organizace s účastí zahraničních partnerů.
  4. Vzdělávací modul: Jak na věkové stereotypy v kontextu rovných příležitostí žen a mužů a základy age managementu. Informace o vzdělávacím programu naleznete zde.
  5. Publikace (vzdělávací materiál): Věkové a genderové stereotypy a základy age managementu.
  6. Poradenství a vzdělávání pro osoby 50+ a osoby pečující o závislou osobu.
  7. Informační a osvětové aktivity. V projektu vznikla osvětová a vzdělávací videa, která jsou k vidění zde.

Souhrnné informace o projektu ke stažení naleznete zde.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Kontakt: svetlana.sokacova@alternativaplus.cz

esf_eu_oplzz