Přivýdělek osob pečujících

Dotaz:

Pečuji o desetiletého postiženého syna, který má nárok na příspěvek na péči v třetím stupni. Naskytla se mi příležitost si přivydělat překlady či korekturami. Výdělky budou cca do 10 000 Kč měsíčně. Ráda bych si založila podnikání a své služby nabízela i jinde. Chtěla bych se zeptat, jak je to s odvody na zdravotní a sociální pojištění a zda bych měla nějaké úlevy.

Odpověď:

Skloubit péči o postižené dítě a výdělečnou činnost je velmi náročné, proto právní předpisy stanoví pro osoby pečující v rámci odvodů na sociální a zdravotní pojištění určitá zvýhodnění.

Samostatně výdělečná činnost, pod kterou se řadí i živnostenské podnikání, se rozděluje z pohledu sociálního pojištění na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Samostatně výdělečná činnost se v roce 2014 považuje za vedlejší samostatně výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou.

Pečuje-li o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, více osob současně, považuje se samostatně výdělečná činnost za vedlejší samostatně výdělečnou činnost u té OSVČ, která byla určena písemnou dohodou všech osob za osobu pečující v největším rozsahu. Nedojde-li k této dohodě, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která podle rozhodnutí příslušné OSSZ pečuje o osobu, jež je závislá na pomoci jiné osoby, v největším rozsahu.

Skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné činnosti z důvodu péče o osobu závislou musí OSVČ oznámit nejpozději na Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který chce být považována za vykonávající vedlejší SVČ. Tyto skutečnosti se dokládají rozhodnutím o stupni závislosti nebo potvrzením plátce příspěvku na péči, které musí obsahovat stupeň závislosti osoby závislé na péči, čestným prohlášením o vztahu k osobě závislé na péči a zároveň prohlášením, že nepečuje jiná osoba nebo pečuje-li více osob současně, písemnou dohodou všech pečujících, že OSVČ, která chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, pečuje v největším rozsahu.

OSVČ vedlejší nemusí do určité výše vyměřovacího základu odvádět pojistné na sociální pojištění a není povinna odvádět ani minimální zálohy na sociální pojištění. Pojistné na důchodové pojištění odvádí OSVČ, která v kalendářním roce vykonávala vedlejší SVČ

a) a přihlásila se dobrovolně k účasti na důchodovém pojištění nebo

b) v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění. Osoba vykonávající vedlejší SVČ je povinně účastna důchodového pojištění v případě, že její daňový základ dosáhl za kalendářní rok 2014 rozhodné částky 62 261 Kč.

Při uplatnění 60% výdajového paušálu (ostatní živnosti) může mít pečující OSVČ příjem z výdělečné činnosti až 155 650 Kč za kalendářní rok 2014. Výdaje budou v tomto případě až 93 390 Kč (155 650 Kč x 60 %). „Zisk“ bude až 62 260 Kč, který je nižší než rozhodná částka, tudíž nebude povinna odvádět pojistné na sociální pojištění na rok 2014.

U zdravotního pojištění se nerozlišuje hlavní a vedlejší samostatně výdělečná činnost. Pečující osoba není povinna odvádět minimální pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1752 Kč měsíčně, protože za ni odvádí pojistné na zdravotní pojištění stát. Výše vyměřovacího základu pro odvod ročního pojistného je „skutečný“ vyměřovací základ, tj. skutečný příjem, který OSVČ získá. Další výhodou je, že pečující osoba není v prvním roce své samostatně výdělečné činnosti povinna odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění. Skutečný vyměřovací základ je i podkladem pro výpočet zálohy na pojistné na zdravotní pojištění na další kalendářní rok.

Další informace lze získat na webových stránkách správy sociálního zabezpečení http://www.cssz.cznebo na specializovaných stránkách pro podnikatele http://www.jakpodnikat.cz a na webových stránkách zdravotních pojišťoven.