Pracovní poměr a pracovní smlouva

Pracovní poměr je nejtypičtější, nejčastější a obvykle dlouhodobý pracovně právní vztah.

Pracovní poměr vzniká dvěma způsoby:

  • uzavřením pracovní smlouvy
  • jmenováním.

Jmenování je méně častý způsob, v naprosté většině případů se uzavírá pracovní smlouva.

Pracovní smlouva = dvoustranné právní jednání, dohoda dvou stran, a to zaměstnavatele a uchazeče o zaměstnání.

Pracovní smlouva musí podle českého práva obsahovat tři povinné náležitosti

  1. druh práce (např. uklízečka)
  2. místo výkonu práce (např. Praha)
  3. den nástupu do práce (např. 1. 9. 2015).

Dále pracovní smlouva obvykle obsahuje další, nepovinné náležitosti – typicky např. údaje o výši mzdy, o délce dovolené, o právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele, o pracovní době či o práci přesčas.

Pracovní poměr se řídí zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.), a zaměstnanec i zaměstnavatel mají – kromě toho, co je sjednáno ve smlouvě – práva a povinnosti, které plynou přímo ze zákona a zavazují obě strany, i když nejsou ve smlouvě zmíněny. Není-li např. v pracovní smlouvě žádné ustanovení o délce dovolené, platí, že má zaměstnanec právo na dovolenou v délce, kterou určuje zákoník práce (tzn. 20 pracovních dní).

Od některých ustanovení zákoníku práce se nelze v pracovní smlouvě odchýlit (zejména v neprospěch zaměstnance), a to, ani kdyby s tím obě strany souhlasily. Jde zejména o ustanovení zákona, která zaměstnance (jakožto slabší stranu) chrání – například tedy nelze sjednat nižší než stanovenou minimální mzdu nebo kratší než zákonem stanovenou výpovědní dobu. V pracovní smlouvě však lze sjednat pro zaměstnance podmínky lepší, než stanoví zákon (např. delší dovolenou).

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Při uzavírání každé, tedy i pracovní smlouvy, doporučujeme nejprve návrh smlouvy (obvykle předkládaný zaměstnavatelem) důkladně přečíst, dotázat se zaměstnavatele na případné nejasnosti, a teprve potom smlouvu podepsat. Je vhodné požádat zaměstnavatele, aby návrh smlouvy zaslal e-mailem a návrh smlouvy si před podpisem důkladně prostudovat a případně jej konzultovat.

Je-li ve smlouvě např. uvedeno, že byl zaměstnanec seznámen s určitými pravidly (s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s pravidly počítačové bezpečnosti apod.), trvejte na tom, abyste s nimi byli seznámeni skutečně, nikoli pouze formálně. Smlouva je od okamžiku podpisu závazná pro obě smluvní strany a může být změněna jen se souhlasem obou smluvních stran. (Z toho například vyplývá, že je-li v pracovní smlouvě sjednána výše mzdy, musí s její změnou souhlasit zaměstnanec. Pokud údaj o mzdě není uveden v pracovní smlouvě a výši mzdy určuje zaměstnavatel vnitřním předpisem, může výši mzdy změnit bez ohledu na souhlas zaměstnance.)

Pracovní poměr vzniká dnem, který je v pracovní smlouvě uveden jako den nástupu do práce (tento den nemusí být shodný se dnem uzavření pracovní smlouvy).

Zkušební doba

Zákoník práce dává smluvním stranám možnost sjednat tzv. zkušební dobu, která může trvat maximálně 3 měsíce ode dne vzniku pracovního poměru. (V případě vedoucích zaměstnanců trvá zkušební doba max. 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Vedoucím zaměstnancem se rozumí zaměstnanec, který je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim závazné pokyny.) Zkušební doba slouží jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele k tomu, aby si ověřili, zda je daná pracovní pozice pro ně „to pravé“. Ve zkušební době totiž může pracovní poměr zrušit jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, a to i bez udání důvodu. V takovém případě pracovní poměr končí dnem, kdy je písemné zrušení pracovního poměru doručeno druhé smluvní straně.

Rozsah stanovené týdenní pracovní doby (vyjma práce přesčas) nesmí být větší než 40 hodin týdně. Mohou být však sjednány i různé částečné úvazky. Příklad: Paní Kamila pracuje na poloviční úvazek. Bude tedy pracovat pouze 20 hodin týdně.

Od 1. ledna 2016 je účinná novela nařízení vlády, která minimální mzdu zvyšuje na 58,70 Kč za hodinu nebo 9 900 Kč měsíčně (po odečtení mzdy za práci přesčas a všech příplatků např. za práci ve svátek či práci v sobotu).

Vzor pracovní smlouvy (PDF)