Kdy mohu jít nejdříve do předčasného důchodu a o kolik mi bude krácen?

Pokud lidé chtějí, mohou požádat o důchod před dosažením důchodového věku – o předčasný starobní důchod. Výhodou předčasného starobního důchodu je, že do něj může člověk odejít až o 3 roky dříve, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let, nebo až o 5 roků dříve, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let, před nárokem na řádný starobní důchod.

Nevýhodou je, že důchod zůstane trvale krácen. Ke krácení dochází za každých započatých 90 kalendářních dnů ode dne přiznání do dovršení důchodového věku – procentní výměra důchodu se snižuje o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne. Nezbytnou podmínkou pro přiznání předčasného starobního důchodu je, že pojištěnec ke dni přiznání této dávky musí mít již záskánu dobu pojištění potřebnou pro nárok na řádný strobní důchod (viz tabulka potřebné doby pojištění:http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm ).

Příklad: Důchodový věk muže narozeného 1. 2. 1951 činí 62 let a 8 měsíců. Tohoto věku dosáhne dne 1. 10. 2013. Muž se rozhodl odejít do předčasného starobního důchodu o celé 3 roky dříve, tj. ke dni 1. 10. 2010. Aby mu mohl být předčasný starobní důchod přiznán, musel mít k datu jeho přiznání získánu dobu pojištění v délce nejméně 29 let, neboť toto je doba pojištění potřebná k přiznání jeho řádného starobního důchodu. Pro určení délky doby pojištění potřebné pro přiznání řádného nebo předčasného starobního důchodu není rozhodující kalendářní rok přiznání důchodu, ale kalendářní rok dosažení důchodového věku.

Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu, nikoliv tedy zpětně, jako je tomu u řádného starobního důchodu. Procentní výměra starobního důchodu nesmí klesnout pod 770 Kč měsíčně. Základní výměra v roce 2013 je pro všechny druhy důchodů stejná, činí 2330 Kč měsíčně.