Vize, mise, cíle

„Každému z nás bude jednou padesát. Jsme na to připraveni?“

Vize obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+

Dlouhodobě odbouráváme předsudky, podle kterých lidé po padesátce patří „do starého železa“ a neobstojí na trhu práce. Bojujeme proti věkové diskriminaci u zaměstnavatelů i ve společnosti. Podílíme se na změnách zákonů a vládních opatření. Aktivně přispíváme k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti na pracovním trhu.

Mise: co děláme pro naplňování vize

 • působíme v celé České republice a jsme v kontaktu s evropskými partnery

1) Poskytování poradenství a podpory na trhu práce:

 • nabízíme individuální poradenství a přímou pomoc lidem ve věku nad padesát let, diskriminovaným na základě věku a pohlaví a pečujícím osobám
 • zvyšujeme zaměstnatelnost lidí po padesátce
 • aktivizujeme občanskou společnost a spolupracujeme s dobrovolníky

2) Poskytování vzdělávacích služeb:

 • realizujeme vzdělávání v age managementu a rovných příležitostech pro zaměstnavatele a státní a veřejnou správu
 • organizujeme vzdělávací semináře a workshopy pro lidi po padesátce, pro pečující či diskriminované osoby a uchazeče/uchazečky o zaměstnání

3) Informační a osvětové aktivity:

 • realizujeme informační a mediální kampaně k odbourávání věkové diskriminace
 • podporujeme mezigenerační solidaritu a spolupráci generací
 • dlouhodobě spolupracujeme se zahraničními partnery, sledujeme trendy v oblasti age managementu a zavádíme dobré zahraniční zkušenosti v ČR
 • provádíme vlastní analýzy a výzkumy
 • vydáváme odborné publikace z oblasti age managementu, věkové diverzity, diskriminace a postavení osob nad padesát let věku a osob pečujících na trhu práce v ČR

4) Lobbyingové aktivity:

 • aktivně spolupracujeme s orgány veřejné a státní správy (např. Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem vnitra ČR) a úřady práce
 • ovlivňujeme legislativu a národní strategie v oblasti demografického stárnutí a postavení lidí po padesátce v ČR a EU prostřednictvím členství v evropské organizaci AGE Platform Europe
 • lobbujeme za lepší postavení osob zažívajících věkovou diskriminaci, osob po padesátce a pečujících
 • prosazujeme programy age managementu a věkové diverzity u zaměstnavatelů z veřejné i soukromé sféry
 • propojujeme osobnosti a vytváříme sítě organizací a jednotlivců, které ovlivňují veřejné mínění týkající se věkové diskriminace a diverzity

Cíle

 • vykonávat všechny aktivity v souladu s principy a zásadami profesionální etiky

1) Poskytování poradenství a podpory na trhu práce:

 • poskytovat přímou odbornou pomoc lidem po padesátce, pečujícím a zasaženým (vícenásobnou) diskriminací
 • vytvářet ve společnosti důstojné podmínky a nové příležitosti pro osoby starší padesáti let, osoby pečující a čerstvé absolventy

2) Poskytování vzdělávacích služeb:

 • poskytovat informační a vzdělávací služby zaručené kvality a odbornosti – komplexní a profesionální servis v oblasti age managementu a rovných příležitostí

3) Informační a osvětové aktivity:

 • odstraňovat bariéry a předsudky, které zejména na pracovním trhu zamezují uplatnění lidí po padesátce, lidí pečujících a diskriminovaných na základě pohlaví a věku
 • měnit názory zaměstnavatelů na zaměstnávání osob starších padesáti let
 • přinášet inspirativní příklady fungující praxe ze zahraničí, upozorňovat na to, co se neosvědčilo, a jaké příklady je možné adaptovat pro použití v České republice
 • zvýšit povědomí široké veřejnosti o problému diskriminace na základě věku

4) Lobbyingové aktivity:

 • měnit nevyhovující systémová opatření pro cílové skupiny na trhu práce
 • šířit dostupná i vlastní data, rozšiřovat výzkumy a analýzy a prosazovat přijímání opatření na zlepšení postavení lidí po padesátce a pečujících osob
 • iniciovat spolupráci s neziskovými organizacemi, veřejnou správou a podnikatelskými subjekty