Naši partneři

V rámci mezinárodní spolupráce se s námi na projektu „Management věku: nástroj pro boření genderových a věkových stereotypů“ podílejí zástupci institucí z Rakouska, Francie a Velké Británie.

Rakousko

Spolupracující organizace: Das Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen (Rakouská síť poradenství pro ženy a dívky)

Tato rakouská organizace se dlouhodobě zabývá rovnými příležitostmi žen a mužů a má bohaté zkušenosti s realizací programů, které se zaměřují na genderovou problematiku a na genderové rozpočtování. V roce 2009 vstoupil v Rakousku v platnost zákon o povinnosti genderového rozpočtování, které se zaměřuje rovněž na genderové aspekty demografického stárnutí a postavení osob 50+ se zaměřením na postavení žen starších 50 let. Tato rakouská expertní poradenská síť v sobě zahrnuje 38 rakouských poradenských organizací pro ženy a dívky v 8 rakouských krajích; jejím cílem je zajišťování a rozvíjení poradenství pro ženy a dívky v Rakousku a propagace rovnosti mezi pohlavími, genderové rozpočtování, principy rovné mzdy za stejnou práci a zlepšování životních podmínek pro ženy a dívky.

Tato organizace realizuje různé projekty, mj. s mezinárodní působností napříč evropskými zeměmi, v nichž se zaměřuje na výměnu a sdílení zkušeností žen 50+.

http://www.netzwerk-frauenberatung.at/

Velká Británie

Spolupracující organizace: Wise Owls (Moudré sovy)

Organizace Wise Owls působí ve Velké Británii již od roku 1999 a zaměřuje své poradenství jak na osoby 50+, tak i na zaměstnavatele. Podporu osobám 50+ pak poskytuje např. při hledání zaměstnání či poskytováním právních a psychologických konzultací a obecně se snaží podporovat věkovou diverzitu na pracovištích. Jedním z takto zaměřených projektů této organizace na propagaci věkové diverzity ve firmách je projekt Promoting Age Diversity, jehož cílem je zavádět standardy věkové diverzity ve firmách a přispět tak k lepším podmínkám zaměstnanosti osob 50+ a jejich udržitelnosti ve stávajícím zaměstnání. Tato organizace se dlouhodobě zabývá prosazováním věkové diverzity, bojem proti věkové diskriminaci a věkovým stereotypům, snaží se prosazovat rovné příležitosti žen a mužů. Ačkoli se může zdát, že sociálně, politicky i historicky může být Velká Británie jakožto mezinárodní partner vzdálený, je tomu naopak. Rovným příležitostem mezi muži a ženami a podporou osob 50+ se organizace ve Velké Británii věnují delší dobu, toto téma má tak vybudovanou tradici a je tudíž možné se mnohému přiučit. Věková diskriminace je jak v ČR, tak i ve Velké Británii vnímána veřejností jako problém např. u přijímacích pohovorů a organizace, jako je Wise Owls, se snaží různými programy, poradenstvím, vzděláváním a osvětou proti ageismu bojovat.

http://www.wiseowls.co.uk/
http://www.wiseage.org.uk/

Francie

Spolupracující organizace: Gerard Cornet a ACE (Association Chercheurs d´Emploi)

Stárnutí populace se nevyhýbá ani Francii, kde k problémům stárnutí populace, zaměstnávání osob 50+ a diskriminaci existuje mnoho organizací. Naším hlavním partnerem je v této oblasti Gerard Cornet, který má jakožto expert dlouhodobé zkušenosti v oblasti postavení osob 50+ na trhu práce a obecně pak seniorů ve společnosti. Spolupracuje s různými neziskovými organizacemi, které se zabývají diskriminací, bojem proti věkovým stereotypům, nezaměstnanými osobami 50+ či vzděláváním dospělých. Spolupracuje s Evropskou komisí v oblasti demografického stárnutí a působí také jako poradce pro vládní výbory a ministerstva ve Francii, pro jejíž důchodovou komisi se podílel na zpracování zprávy srovnávající důchodové systémy a politiky stárnutí ve Finsku a Holandsku. Ohledně demografického stárnutí působil jako projektový poradce i pro kanadskou vládu a podílel se i na realizaci mezinárodního projektu PEOPLE zaměřeného na porovnávání politik stárnutí, antidiskriminačních opatření a nástrojů pro udržení osob 50+ na trhu práce ve Francii, Velké Británii, na Slovensku a v České republice. Za Francii vystupoval v rámci platformy Age Platform sdružující organizace, které působí v oblasti postavení osob 50+ a seniorů na evropské úrovni. Gerard Cornet se osobně zúčastní mezinárodní konference a bude se spolupodílet na některých aktivitách tohoto projektu.

Spolupracující organizace ACE, v níž G. Cornet také působí, byla zahrnuta jako klíčový partner v již zmíněném projektu PEOPLE, na němž se podílela i anglická organizace Wise Owls. ACE je dobrovolnou neziskovou organizací se sídlem v Paříži, která podporuje nezaměstnané uchazeče hledající zaměstnání.

http://www.chercheurs-emploi.org/