Etický kodex

Etický kodex Alternativy 50+

 • Nepřijímáme dary od právnických osob, které přímo či nepřímo porušují lidská práva a práva zvířat, práva zaměstnanců a ničí životní prostředí.
 • Pracujeme na neziskovém principu, kdy cílem není shromažďování zisku za účelem jeho rozdělení mezi členy.
 • Veškeré příjmy využíváme k zajištění trvale udržitelného a co nejefektivnějšího prosazování cílů organizace.
 • Jsme transparentní a o svých aktivitách i financích informujeme ve výročních zprávách zveřejňovaných na našich webových stránkách.
 • Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a efektivně v souladu s platnou legislativou.
 • Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera.
 • Vždy a za všech okolností lpíme na naší nezávislosti, každé partnerství posuzujeme a vyhodnocujeme individuálně, případ od případu, jednáme v souladu se zásadou vzájemného respektu, nezávislosti a dobrého jména.
 • Od žádných dárců nepřijímáme podporu v případech, kdy by mohlo takové partnerství omezit možnosti vyjadřování našich názorů nebo by taková vyjádření a aktivity znevěrohodňovalo.
 • V případě dárcovství a/nebo sponzorství ze strany komerčních subjektů musí být adekvátně zajištěno, že v rámci poskytování protislužby nedojde ke zneužití dobrého jména Alternativy 50+ nebo lidskoprávního sektoru jako celku.
 • Nepřijímáme anonymní dary.

Etický kodex fundraisera

 • Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.
 • Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.
 • Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.
 • Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickým kodexem organizace.
 • Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.
 • Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.
 • Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.
 • Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.