O nás

Obecně prospěšná společnost Alternativa 50+ byla založena v roce 2008 expertkami na rovné příležitosti žen a mužů a rozvoj lidských zdrojů Evou Ferrarovou a Alenou Králikovou. Organizace Alternativa 50 + si klade za cíl rozvíjet rovné příležitosti v české a evropské společnosti a to především v oblasti postavení různých věkových skupin a žen a mužů. Organizace vychází z přesvědčení, že diverzita na úrovni zaměstnavatelů, organizací i společnosti je nejvhodnějším nástrojem pro zapojení různorodých skupin obyvatel, využití jejich talentu a také nástrojem proti diskriminaci, která negativně ovlivňuje nejen dotčené jedince, ale také celou společnost. Usilujeme také o rozvoj mezigenerační solidarity. Dalším záměrem organizace je poskytovat přímou poradenskou a další navazující pomoc obětem diskriminace na základě pohlaví a věku a mnohonásobné diskriminace. Další důležitou cílovou skupinou organizace jsou lidé, kteří pečují o závislé členy rodiny či blízké.

 • Podporujeme rovné příležitosti osob 50+ (v předdůchodovém věku) v kontextu rovných příležitostí žen a mužů.
 • Propagujeme age management mezi zaměstnavateli z komerční i veřejné sféry a pomáháme ho zavádět.
 • Zaměřujeme se na problematiku věkové diskriminace a věkové diverzity.
 • Podporujeme rovné příležitosti mladých, mezigenerační solidaritu a spolupráci mezi různými věkovými skupinami.
 • Poskytujeme sociálně-právní podporu osobám 50+ (v předdůchodovém věku) a pečujícím.

Co poskytujeme: poradenství, audity rovných příležitostí a slaďování, vzdělávací aktivity.

Cílové skupiny organizace:

 • osoby50+ (v předdůchodovém věku)
 • lidé pečující o závislou osobu (o děti, rodiče, partnery atd.)
 • lidé zažívající věkovou či kombinovanou věkovou a genderovou diskriminaci
 • zaměstnavatelé z veřejné, neziskové a soukromé sféry
 • odborné organizace z pole působení organizace (např. vzdělávací, poskytovatelé služeb atd.)
 • mladá generace (lidé do 30 let)

Alternativa 50+, o.p.s. se v roce 2013 stala členem platformy pro lidská práva, která prosadila zřízení Ministerstva pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. V roce 2014 jsme se stali členy evropské platformy AGE, která sdružuje více jak 170 organizací, které se věnují problematice lidí 50+. Dále jsme členskou organizací koalice Social Watch, která usiluje o vymýcení chudoby a jejích příčin, o ukončení všech forem diskriminace a rasismu, o zajištění spravedlivé distribuce bohatství a naplňování lidských práv.