Audity pro veřejnou správu, neziskový i soukromý sektor

Audity age managementu a slaďování rodinného a pracovního života pro veřejnou správu, neziskový i soukromý sektor

Alternativa 50+, o.p.s. nabízí hloubkový audit, který se zaměřuje na procesy v age managementu a slaďování rodinného a pracovního života. Audit je možné provést ve všech těchto oblastech nebo se zaměřit na specificky vybraná témata. Audit kombinuje kvantitativní a kvalitativní analytické metody – stadium dokumentů, dotazníkové šetření, individuální rozhovory a focus groups. Výsledkem auditu je přehledná zpráva podávající vyčerpávající obraz organizace v těchto oblastech a akční plán skládající se z doporučení pro rozvoj organizace v oblasti rovných příležitostí, věkové diverzity a slaďování rodinného a pracovního života. Analyzovaná společnost získá také informace o spokojenosti zaměstnanců a zaměstnankyň. Důležitým cílem auditu je i uvedení firemní kultury a firemní dokumentace do souladu s aktuálně platnou legislativou. Hlavní realizátorka auditů Alternativy 50+ Linda Sokačová má bohaté zkušenosti z provádění auditů v malých i velkých firmách, u zaměstnavatelů z komerční i veřejné sféry (např. KÚ Královéhradeckého kraje, Ekumenická akademie Praha, Provident Financial, Česká spořitelna, FV Plast, KONE, Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem apod.).

Organizace Alternativa 50+, o.p.s. nabízí dva druhy auditů:

 • audit slaďování rodinného a pracovního života

 • audit managementu věku

Audit vždy začíná již samotnou specifikací potřeb a požadavků klienta a dále je ověřován současný stav. Na základě této analýzy dochází k porovnání firemní kultury s aktuálně platnou legislativou a možnostmi v rámci společenské odpovědnosti firem. Součástí analýzy je také akční plán, který se zaměřuje na to, jak zefektivnit fungování firmy a následně navrhuje konkrétní metody a postupy, jak tohoto zefektivnění dosáhnout. V navazující fázi je klientovi k dispozici naše poradenství, kterého může využít při realizaci doporučení. Výstupem auditu je zpráva, která poskytuje přehled o aktuálním stavu ve firmě, o postojích a názorech zaměstnanců na různých úrovních a akční plán s doporučeními pro rozvoj jednotlivých analyzovaných oblastí.

Cíle auditu:

 • analyzovat současný stav organizace

 • odstranit konflikty s platnou legislativou

 • zefektivnit vnitřní fungováníorganizace

 • navrhnout vhodná opatření ušitá na míru

Obsah:

 • analýza spokojenosti a potřeb různých skupin zaměstnanců a zaměstnankyň

 • legislativní analýza fungování personální politiky v organizaci

 • analýza společenské odpovědnosti organizace

 • analýza postojů a kompetencí manažerů ve vztahu ke slaďování rodinného a pracovního života a managementu věku

 • možnosti zaměstnavatele v rozvoji managementu věku a slaďování

Využívané výzkumné metody:

 • Dotazníkové šetření mezi všemi zaměstnanci a zaměstnankyněmi

 • Individuální rozhovory

 • Focus groups

 • Studium dokumentů, vnitřních směrnic a procesů v organizaci

Poradenství

 • konzultace k zavádění programů slaďování rodinného a pracovního života a age managementu

 • konzultace k nediskriminačnímu náboru a personální politice respektující věkovou diverzitu

 • konzultace k efektivní personální politice a rozvoji lidských zdrojů

 • poradenství v oblasti pracovně-právní legislativy

Výzkumy a analýzy

 • analýza spokojenosti zaměstnanců a zaměstnankyň v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a diverzity

 • analýza potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a managementu věku

 • diagnostika a facilitace při řešení konfliktních situací v organizaci, které se týkají slaďování rodinného a pracovního života a diskriminace

Již jsme realizovali: výzkum Ženy v řídících pozicích pro Centrum komunitní práce Ústí nad Labem