Možnost předčasného důchodu – JUDr. Jana Seemanová

„Dobrý den, je mi 57 let a mám 2 děti. Od ledna jsem nezaměstnaná, protože jsem dostala výpověď z důvodu nadbytečnosti. Již 4 měsíce nemohu najít zaměstnání. Slyšela jsem o možnosti předčasného důchodu, můžete mi o tom povědět více?“ 

Vážená paní,

předčasný starobní důchod je druh starobního důchodu, na který má nárok za podmínek stanovených zákonem pojištěnec ještě před dosažením důchodového věku. Výše předčasného starobního důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra je stejná pro všechny důchody a v roce 2014 činí 2 340 Kč.

Výše procentní výměry se stanoví tak, že za každý celý rok doby pojištění náleží pojištěnci 1,5 % výpočtového základu s tím, že takto stanovená výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Nárok na přiznání tohoto druhu starobního důchodu vzniká v závislosti na dosaženém věku pojištěnce a na získání potřebné doby pojištění. Pokud důchodový věk pojištěnce činí alespoň 63 let, vzniká nárok na tento důchod, jestliže mu do dosažení důchodového věku chybí nejvýše 5 let, nejdříve však dosažením věku alespoň 60 let. Je-li důchodový věk pojištěnce nižší než 63 let, nárok na předčasný starobní důchod vzniká nejdříve ode dne, od kterého do dosažení důchodového věku chybí nejvýše tři roky.

Žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (popř. Pražská správa sociálního zabezpečení či Městská správa sociálního zabezpečení Brno) příslušné podle místa trvalého bydliště žadatele.

Před podáním žádosti o důchod je dobré si zažádat o informativní osobní list důchodového pojištění a překontrolovat, zda ČSSZ vede o Vás úplné údaje. Žádost je třeba zaslat písemně na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu, na kterou bude informativní list zaslán.

Předčasný starobní důchod je trvale krácený, proto je vhodné ještě před podáním žádosti vyzkoušet některou z možností, které nabízejí úřady práce a pokusit se najít práci. Jednou z možností je rekvalifikace. Je možné takto získat nové znalosti, které mohou usnadnit nalezení nového zaměstnání. Úřad práce hradí náklady rekvalifikace za uchazeče, pokud je na rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. Další možností je získání příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa přihlíží úřad práce zejména k situaci na trhu práce, k délce evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu práce, k věku, ke kvalitě podnikatelského záměru, k nákladům souvisejícím se zřízením nového pracovního místa apod.