JAK NEDISKRIMINOVAT NA PRACOVIŠTI. ANTIDISKRIMINAČNÍ DESATERO

 1. Dodržujte platnou legislativu
  Zaměstnavatelé, kteří respektují a dodržují zákon, poskytují svým zaměstnancům a zaměstnankyním důstojné pracovní podmínky a poskytují jim kvalitní základ pro slaďování rodinného a pracovního života. Mezi hlavní právní normy v oblasti rovného zacházení a nediskriminace patří Zákon o zaměstnanosti, Zákoník práce, Zákon o inspekci práce či Antidiskriminační zákon.
 2. Vytvořte vlastní antidiskriminační opatření
  V rámci organizace je možné vytvořit vlastní antidiskriminační opatření – např. samostatnou vnitřní směrnici. Firmy nebo organizace mohou zdůraznit základní zákonná opatření proti diskriminaci a na podporu rovného zacházení ze zákoníku práce v rámci pracovního řádu, kolektivních smluv atd. Co by mělo obsahovat opatření proti diskriminaci?: definici diskriminačního chování, pravidla pro podávání a vyřizování stížností a sankce za nepřijatelné chování. Zaměstnanci by měli dostat informaci, na koho se obrátit v případě stížnosti tak, aby byla zachována nezávislost při řešení sporu a zároveň důvěra. Když zaměstnanci vědí, co to je diskriminace a jak se proti ní bránit, mají v rukou efektivní nástroj pro omezování diskriminace na pracovišti.
 3. Nezapomínejte na (sexuální) obtěžování, násilí na pracovišti či šikanu
  Součástí opatření proti diskriminaci a na podporu rovného zacházení by měly být rovněž informace vztahující se k tématu (sexuálního) obtěžování, násilí na pracovišti či šikany. Specifická pozornost by se měla věnovat stížnostem a problémům zaměstnanců s přímými nadřízenými.
 4. Zajistěte vzdělávání a informovanost managementu a zaměstnanců v oblasti diskriminace a rovného zacházení
  Samotná opatření proti diskriminaci nestačí, je nutné o nich informovat všechny zaměstnance a management a rovněž je důležité vzdělávat v oblasti rovného zacházení a diskriminace napříč celou organizací.
 5. Zaměřte se na téma diverzity na pracovišti a diverzity pracovních týmů
  Snaha o diverzifikované pracovní týmy se vyplácí. Podle výzkumů pracují diverzifikované týmy efektivněji a je také snadnější řešení různých personálních problémů. Zaměstnavatele, který dbá na diverzitu a nediskriminaci, nečeká řešení situace, kdy mu odejde na mateřskou dovolenou či do důchodu 40 % klíčových zaměstnanců.
 6. Vytvořte systém nediskriminačního náboru nových zaměstnanců
  Stanovení pravidel pro výběr nových zaměstnanců je zásadní věcí. Výběrová řízení by neměla být postavena jen na povrchním zjišťování a dotazování a měření sympatií a antipatií. Základním opatřením může být popis pracovního místa, kompetenční model a seznam vlastností, schopností a dovedností, které jsou potřeba na nabízenou pozici. Více najdete v Desateru nediskriminačního náboru.
 7. Vytvářejte, sledujete a vyhodnocujte statistiky v náboru, při propouštění, poskytování vzdělávacích aktivit či povyšování
  Součástí kvalitního řízení organizace je vytváření a sledování statistik v jednotlivých oblastech personální politiky a zjišťování, z jakých důvodů dominují v určitých oblastech muži/ ženy či další statistické skupiny. Jde o přirozený vývoj, nebo je nadreprezentace určitého pohlaví či věkové skupiny důsledkem nastavení podmínek pro danou oblast?
 8. Nastavte pravidla pro rovné odměňování
  V celé firmě by měly být nastaveny jasné podmínky pro rovné odměňování. Jednotliví manažeři musejí vědět, z čeho vycházet a co ovlivňuje odměny, prémie atd. Součástí těchto pravidel by mělo být i nastavení zaměstnaneckých benefitů. Odměňování pracovníků by mělo být odvozeno nejen od předpokladů výkonu práce (náročnost vykonávané pozice, počet řízených pracovníků, požadované vzdělání), ale mělo by především přihlížet k opravdu vykonané práci.
 9. Vyhněte se stereotypnímu a předsudečnému uvažování
  Stereotypy nám pomáhají přežít ve společnosti. V řadě případů však mohou ubližovat a způsobovat diskriminaci některých skupin na trhu práce a ve společnosti. Konkrétní zkušenost není možné zobecňovat na celou skupinu. Každý člověk by měl být posuzován individuálně s ohledem na své jedinečné profesní a další schopnosti a dovednosti. Individuální posuzování je nutné prosazovat ve všech oblastech personální politiky – v náboru, propouštění, odměňování, kariérním růstu, vzdělávání atd.
 10. Jednejte předem. Prevence je účinnější než represe
  Zaměstnavatelé by neměli začít jednat a vytvářet opatření proti diskriminaci až v momentě, kdy se objeví nějaký problém. Zaměstnavatelé by měli být o krok napřed. V momentě, kdy se něco stane, je již pozdě. Pravidla prevence zabraňují vzniku diskriminačního jednání a snižují riziko vystavení se soudům a zdlouhavým právním řešením či odchodu schopných zaměstnanců a zaměstnankyň.