Informativní osobní list důchodového pojištění – Informace o době důchodového pojištění

Informativní osobní list důchodového pojištění

Obsah informativního osobního listu důchodového pojištění

Občané  mohou požádat Českou správu sociálního zabezpečení (Odbor správy údajové základny) o výpis dob pojištění z evidence ČSSZ, konkrétně o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (dále jen „informativní list“). Tento informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok.

Podání žádosti o informativní osobní list důchodového pojištění

Občané mohou žádost o informativní osobní list důchodového pojištění zaslat písemně na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5; také v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz  nebo datovou zprávou zaslanou prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu nebo ID datové schránky, na kterou bude informativní list zaslán. Vzor žádosti.

Další možností jak zažádat o informativní osobní list důchodového pojištění je prostřednictvím aplikace ePortál ČSSZ na adrese: eportal.cssz.cz. Tento způsob mohou využít osoby, které mají datovou schránku.

Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list zašle Česká správa sociálního zabezpečení občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti (§ 40a zákona č. 582/1991 Sb.).

Doplnění informativního osobního listu důchodového pojištění

ČSSZ vyhotoví nový informativní osobní list důchodového pojištění do 90 dnů ode dne doručení žádosti, prokáže-li občan dodatečně doby pojištění, s výjimkou doby služebního poměru příslušníků ozbrojených sil, doby péče o dítě do čtyř let věku, doby péče o osobu závislou na péči jiné osoby a doby pobírání plného invalidního důchodu. Tato povinnost neplatí, předloží-li pojištěnec doklady na dobu spadající do období kalendářního roku vyhotovení informativního listu nebo kalendářního roku předcházejícího.

Nebudou-li tyto doklady dostatečně průkazné, nový informativní list se nevyhotoví, předložené doklady se vrátí žadateli spolu s vysvětlující informací, a to do vlastních rukou; lhůta 90 dnů platí i zde.

Evidování dob pojištění

Doba zaměstnání před 1. 1. 1993, pokud měl občan v té době trvalý pobyt na Slovensku, je evidována Sociální pojišťovnou – ústředí v Bratislavě. Údaje z této evidence budou ČSSZ vyžádány až v rámci důchodového řízení, kdy bude rozhodnuto, zda se doby zaměstnání před 1. 1. 1993 považují za doby zabezpečení českého nebo slovenského státu (čl. 20 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení č. 228/1993 Sb.).

Doba pojištění osob samostatně výdělečně činných je evidována příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ a do centrální evidence ČSSZ jsou údaje o tomto pojištění zasílány zpravidla do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byly tyto osoby účastny důchodového pojištění a za který zaplatily pojistné. Potvrzení o této době vydává na žádost pojištěnce příslušná okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení. Obdobný režim platí i u osob účastných dobrovolného důchodového pojištění.

Chybějící dobu pojištění Česká správa sociálního zabezpečení pro informativní osobní list důchodového pojištění nedošetřuje. Bližší informace o způsobu prokazování chybějících dob pojištění (zaměstnání) a o podmínkách nároku na důchod podává OSSZ/PSSZ/MSSZ, popřípadě Informační kancelář.