DESATERO NEDISKRIMINAČNÍHO NÁBORU PRO ZAMĚSTNAVATELE:

Od 1. 1. 2012 nemusíte hlásit volná pracovní místa Úřadu práce ČR. Tato povinnost zaměstnavatelů byla zrušena, nahlášení je pouze dobrovolné.

Před zahájením náboru (před vypsáním/vyinzerováním volné pracovní pozice) si promyslete věkový mix týmu, tj. ujasněte si, jakého člověka na pozici potřebujete – juniora, kterého si vyškolíte a zaučíte, nebo spíše zkušeného pracovníka, který se rychle zapracuje a bude moci příp. koučovat ostatní členy týmu?

Při inzerování pozice neuvádějte kritéria, která nejsou pro obsazovanou pozici relevantní a důležitá – např. znalost cizího jazyka, pokud je jasné, že zaměstnanec ho v praxi vůbec nevyužije. Naopak si rozmyslete, jaké klíčové cíle jsou před zaměstnancem na období zkušební doby, případně prvních šesti měsíců.

Pokud obsazujete pozici, která se uvolnila odchodem na mateřskou/ rodičovskou dovolenou, inzerujte a obsazujte ji pouze na dobu určitou (tj.po dobu trvání mateřské/rodičovské dovolené konkrétní/ho zaměstnance/ zaměstnankyně).

Při přípravě inzerátu na volnou pracovní pozici používejte genderově neutrální tvary a formulace – v názvu pozice, např.: Realitní makléř/ka, Bankovní poradce/kyně, Manažer/ka, Specialista/ka apod.)

Během výběrového řízení (pohovory, panelové pohovy, Assessment Centra) se nikdy nedotazujte na věk, rodinný stav, rodičovství….Uchazeči nemusí ze zákona odpovídat.

Posuzujte uchazeče na základě předem stanovených jasných kritérií, nepodléhejte předsudkům a stereotypům v hodnocení.

S hledáním vhodných uchazečů na volnou pracovní pozici začněte nejprve uvnitř firmy (např. návraty z mateřské/ rodičovské dovolené, osvědčení brigádníci apod.), příp. hledejte externí uchazeče na základě doporučení od stávajících zaměstnanců.

Pokud inzerce volné pracovní pozice na webových stránkách firmy nebo pracovních serverech nepřinese potřebný počet odpovědí, zvažte spolupráci s personálními agenturami. Agentura by měla splňovat základní podmínky  – musí mít povolení MPSV, výpis z OR, potvrzení o bezdlužnosti atd. Následnou spolupráci lze realizovat na základě uzavřené rámcové smlouvy nebo jednorázové objednávky.

V průběhu celého výběrového řízení a za všech okolností dodržujte pravidlo diskrétnosti!

DOPORUČENÍ PRO UCHAZEČE/KY O ZAMĚSTNÁNÍ Z ŘAD 50+:

Připravte si strukturovaný životopis (CV)  – stručný, jasný, přehledný, v bodech. Struktura:

osobní údaje

shrnutí Vaší profesní praxe, zkušeností, stručně v bodech

pracovní historie – pouze u posledních pozic rozveďte náplň práce, jinak stačí uvést zaměstnavatele, název pozice a časový údaj odkdy dokdy jste ji zastával/a, pracovní pozice uvádějte od nejaktuálnější pozice, tj. čím níže se postupuje, tím se jedná o starší pozice

vzdělání

další znalosti (PC dovednosti, jazykové znalosti atd.)

Připravte si rovněž průvodní dopis – velmi stručný na pár řádků, jde především o vyjádření motivace a zájmu o pozici, je dobré přiložit jej k CV, pozor na aktualizaci údajů dle pozice, na kterou reagujete

Využijte osobních kontaktů a referencí – při hledání nového zaměstnání zkuste nejprve oslovit své známé, přátele a bývalé kolegy, zda jejich zaměstnavatelé právě neobsazují vhodnou pracovní pozici. Mohou na Vás poskytnout reference, doporučit Vás, což je pro potenciálního zaměstnavatele nejspolehlivější způsob výběru nového zaměstnance. Navíc v některých firmách funguje systém finanční či nefinanční odměny za doporučení nového zaměstnance, takže ten, kdo Vás doporučí, je rovněž motivován a odměněn.

Využijte sociální sítě – především LinkedIn, ale i Facebook nebo Twitter. Vytvořte zde svůj profesní profil (LinkedIn) nebo jejich prostřednictvím oslovte známé/přátele/bývalé kolegy viz předchozí bod.

Sledujte webové stránky potenciálních zaměstnavatelů – konkrétních firem a reagujte na inzerované volné pracovní pozice, které odpovídají Vašemu profilu a Vašim zkušenostem.

Sledujte pracovní servery (portály) zaměřené na nabídku zaměstnání/vyhledání vhodných zaměstnanců – www.jobs.czwww.prace.cz, www.sprace.cz, www.jobpilot.cz, www.cvonline.cz, www.jobcity.cz atd.

Vyvěste své CV na vybraném pracovním portálu či portálech, aby k němu měli přístup potenciální zaměstnavatelé a personální agentury. Využijte na těchto portálech služeb zasílání nových volných míst dle Vámi zadaných kritérií (např. na jobs.cz agent)

Oslovte rovněž personální agentury, jejich seznamy a kontaktní údaje lze nalézt na internetu.

Ještě před účastí ve výběrovém řízení si jasně promyslete, jaké podmínky jste schopen/schopna a ochoten/ochotna akceptovat – týká se zejména možného data nástupu a platové představy, dále např.smlouvy na dobu určitou či práce na směny, dojíždění apod. Dále si důkladně projděte popis obsazované pozice, zvažte, co bude případného zaměstnavatele zajímat z Vaší praxe; projděte si webovou prezentaci Vašeho potenciálního zaměstnavatele.

Při pohovorech či Assessment Centrech se chovejte přirozeně, nesnažte se zapůsobit za každou cenu, buďte pozitivní, motivovaný/á, projevujte zájem, ptejte se (výběrové řízení je příležitost pro obě strany získat potřebné informace).

Vždy odpovídejte pravdivě a dle skutečnosti. Např. co se týče úrovně Vašich znalostí a dovedností, zejména jazykových (již v CV popište např. na škále „začátečník – mírně pokročilá znalost – středně pokročilá znalost – velmi pokročilá znalost – úroveň rodilého mluvčího“, neuvádějte pasivní znalost jazyka).

Připravte si kontakt na své bývalé nadřízené pro poskytnutí případných referencí (v závěru výběrového řízení) na Vaši osobu. Reference mohou být poskytnuty pouze s Vaším souhlasem a pouze osobami, které potenciálnímu zaměstnavateli uvedete!

STRUČNÝ SLOVNÍK NÁBORU:

 ÚTVAR HR (HUMAN RESOURCES)

Personální útvar

KANDIDÁT

Uchazeč o zaměstnání 

SELEKCE ŽIVOTOPISŮ

Předvýběr vhodných uchazečů na základě porovnání jejich životopisů s kritérii pro obsazení dané pracovní pozice.

TELEFONICKÝ SCREENING

Navazuje na selekci životopisů, předchází pohovoru příp.pohovorům/Assessment Centru. Jeho cílem je získat o kandidátovi základní informace. Probíhá na základě standardizovaných dotazů, kromě praktických skutečností (možnost nástupu, platová představa apod.) ověřuje například schopnost komunikace, vyjadřovací schopnosti, schopnost rychlé reakce, motivaci, příp. další informace dle specifikace požadavků na obsazovanou pracovní pozici.

INDIVIDUÁLNÍ STRUKTUROVANÝ POHOVOR/INTERVIEW

Jedná se o formu výběrového řízení, kdy se uchazeč setká se specialistou náboru a následně příslušným manažerem, příp. ještě jeho nadřízeným (vícekolové výběrové řízení).

Pohovor je zaměřen především na konkrétní zjištění, zda má kandidát skutečné předpoklady pro úspěšné zvládnutí dané pozice a výkon pracovní funkce. Specialista náboru či manažer se v něm soustředí na odbornou výbavu kandidáta pro danou pozici, praktickou připravenost, předpoklady k úspěchu, na motivaci, proč chce toto místo zastávat a dále na to, zda kandidát skutečně splňuje požadovaný osobnostní profil.

PANELOVÝ POHOVOR/INTERVIEW

Panelový pohovor probíhá s jedním kandidátem a skupinou dvou nebo více zástupců zaměstnavatele  – zpravidla specialisty náboru a příslušného manažera.

Výhodou této metody je časová úspora pro obě strany (a tím i zkrácení délky výběrového řízení), dále okamžité sdílení informací a dojmů mezi HR a manažerem, okamžitá konzultace mezi nimi a snížení výskytu překrývajících se otázek.

ASSESSMENT CENTRUM (AC)

AC se účastní více uchazečů (zpravidla 4 – 10, u některých typů AC i více). Jedná se o kombinaci skupinových a individuálních úkolů, které účastníci řeší v průběhu delšího časového úseku (zpravidla půldenní či celodenní AC, příp.i delší). Účastníci jsou hodnoceni v konkrétních situacích, které simulují reálné problémy, nebo mohou řešit praktické úkoly prověřující jejich znalosti a dovednosti.  Veškerá zadání vychází z kritérií pro obsazení dané pracovní pozice. Účastníky AC sleduje tým hodnotitelů, do kterého bývá zpravidla zapojen i manažer. 

S čím se ještě při výběrovém řízení můžete setkat (doplňkové metody výběru):

Profesní psychodiagnostika – nejrůznější psychologické testy a dotazníky

Testy – jazykové, odborné, PC atd.