Co dělat při ztrátě zaměstnání?

1) Jaké povinnosti mám vůči úřadu práce ve chvíli, kdy se stanu nezaměstnaným, abych splňoval podmínky pobírání podpory v nezaměstnanosti?

Každý uchazeč o zaměstnání, který požádá úřad práce o zprostředkování zaměstnání při podání uvedené žádosti, obdrží „Základní poučení o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání“ (dále jen Základní poučení), v kterém jsou popsány podmínky, které je nutno splnit pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti včetně povinností uchazeče o zaměstnání vůči úřadu práce. Uvedený tiskopis ke stažení zde. Žádost o zprostředkování zaměstnání je nejlépe podat do tří pracovních dnů ode dne skončení zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Podání žádosti o zprostředkování zaměstnání by uchazeč o zaměstnání měl učinit osobně na kontaktním pracovišti úřadu práce příslušném podle místa trvalého bydliště (krajská působnost), následně může příslušné kontaktní pracoviště písemně požádat o převedení plnění povinností uchazeče o zaměstnání k úřadu práce, v jehož správním obvodě se z vážných důvodů zdržuje (viz Základní poučení). Při podání žádosti by uchazeč měl minimálně doložit nejlépe platný občanský průkaz a prvotní doklad o skončení zaměstnání. Potvrzení o době zaměstnání (zápočtový list), evidenční list důchodového pojištění a potvrzení o průměrném čistém měsíčním výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl v posledním ukončeném zaměstnání, lze doložit dodatečně, pokud tak uchazeč nemůže učinit při první návštěvě na úřadě práce.

2) Nabízejí úřady práce služby jako např. psychologické poradenství, bilanční diagnostiku, kariérní poradenství. V případě, že ano, je toto nějak specifické pro uchazeče 50+, je nabídka nějak rozšířená?

Ano, pokud uchazeč o projevené služby projeví zájem nebo úřad práce považuje zařazení klienta do uvedených aktivit jako účelné, např. při volbě specifických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, která má podpořit uplatnění uchazeče na trhu práce. Osoby starší 50 let jsou považovány za skupinu uchazečů znevýhodněnou na trhu práce, které úřad práce věnuje zvýšenou péči, a proto tyto podpůrné poradenské aktivity úřadu práce jsou pro tuto skupinu nezaměstnaných nabízeny přednostně.

3)Můžete specifikovat výši a délku doby, po kterou pobírá člověk 50+ podporu v nezaměstnanosti? Můžete specifikovat také u OSVČ?

Pokud je uchazeč ke dni podání žádosti o zprostředkování zaměstnání starší 50 let, je stanovena podpůrčí doba maximálně po dobu 8 měsíců, v případě, že je starší 55 let, je podpůrčí doba maximálně 11 měsíců (viz Základní poučení, kde je stanovena i výše podpory v nezaměstnanosti). Toto stanovení výše podpory v nezaměstnanosti je také dostupné na webových stránkách MPSV. Ve stanovení délky podpůrčí doby, po kterou lze poskytovat podporu v nezaměstnanosti, není rozdíl mezi uchazeči, kteří naposledy pracovali v rámci pracovně právního vztahu, nebo se jednalo o osoby samostatně výdělečně činné.

4) Jaká je nabídka pro zaměstnavatele, pokud zaměstnají osobu 50+, která je vedena v evidenci uchazeče o zaměstnání na ÚP? Slyšeli jsme o motivaci pro firmy a zaměstnavatele, kdy při nástupu každého uchazeče nad 55 let mají nárok až na 24.000.- měsíčně.

Osoby ve věku nad 50 resp. 55 let jsou, jak jsem již uvedl, osobami, kterým úřad práce poskytuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, a proto úřad práce tuto skupinu přednostně podporuje nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. Nejčastěji se jedná např. o poskytování různých rekvalifikačních kurzů nebo umístění na tzv. společensky účelná pracovní místa – vyhrazená.

U uchazečů starších 55 let, kterým se nedaří zprostředkovat vhodné pracovní uplatnění v rámci běžného trhu práce, lze po uzavření příslušné smlouvy mezi úřadem práce a konkrétním zaměstnavatelem měsíčně přispívat na mzdové náklady včetně odvodů zaměstnavatele částkou až 24 tisíc měsíčně nejdéle však po dobu 12 měsíců.