Vážení příznivci, vážené příznivkyně, 

přicházíme s letošním posledním číslem zpravodaje organizace Alternativa 50+. Konec roku je opravdu nabitý - vydali jsme policy paper Mít či nemít svoje Doma k tématu sociálního bydlení a jeho dopadů na ženy, dvě analýzy zkoumající mediální reprezentaci stáří a stárnutí v České republice a také máme zbrusu novou sekci naší právní poradny věnovanou pracovně-právním vztahům. Mimo jiné jsme se účastnili valného shormáždění AGE Platform Europe v Bruselu a několika seminářů v České republice k tématu zaměstnávání lidí nad 50 let a péči o nemohoucí blízké. 

S přáním klidného prožití Vánoc a úspěšného startu do roku 2016, Vaše Alternativa 50+!

---

Vydali jsme policy paper Mít či nemít svoje Doma 

Policy paper shrnuje základní údaje o ekonomické situaci vybraných skupin žen ohrožených ztrátou bydlení. Také analyzuje Koncepci sociálního bydlení v ČR 2015-2025 optikou žen. Jedná se o seniorky, samoživitelky, ženy bez domova a v azylových domech. Pro všechny tyto skupiny představují vysoké náklady na bydlení v České republice velký problém i s ohledem na průměrně nižší platy žen obecně. Policy paper upozorňuje na nutnost zavedení systému sociálního bydlení s důrazem na princip nediskriminace jako způsobu řešení ohrožení ztrátou bydlení právě u znevýhodněných skupin žen. Sociální bydlení, jehož páteří by měla být síť bytů spravovaná obcemi, představuje také dobrý základ pro boj se sociálním vyloučením. 

Publikaci si můžete objednat na našem webu

---

Představujeme právní minimum pro zaměstnance i nezaměstnané

Naši webovou poradnu jsme doplnili o další sekci. Tentokrát se jedná o přehledné a srozumitelné právní minimum pro zaměstnance a nezaměstnané. Jaké jsou výhody a nevýhody různých forem práce (pracovní smlouva, "na dohodu", "živnosťák"), jak by měla vypadat pracovní smlouva, co dělat, když se v práci objeví diskriminace (a jak ji poznat) nebo jak si počínat při skončení pracovního poměru? To vše a další témata najdete v právním minimu

---

Analýza: česká média zobrazují věk a stárnutí stereotypně 

Provedli jsme dva výzkumy na téma reprezentace věku v českých médiích. První anylzuje obsah mediálních textů z května a června 2015 a druhý se zabývá moderátorskými tvářemi hlavních zpravodajských relací v České televizi a TV Nova z pohledu reprezentace věku.

Téma stáří a stárnutí je často podáváno stereotypním způsobem – stárnutí znamená hrozbu, něco, proti čemu je třeba bojovat a co je třeba oddálit. Existují i články, které se pokoušejí tento pohled nabourat. Ty se snaží zobrazovat stáří jako novou příležitost a dlouhověkost jako důkaz prosperity společnosti. I přesto se některé z těchto článků často nevyhnou stereotypnímu vyjadřování.

Pohled na hlavní tváře hlavních zpravodajských relací na České televizi a TV Nova od roku 1992, resp. 1993 do současnosti optikou reprezentace věku byl tématem druhého výzkumu. Česká republika nevybočuje z trendu  charakteristického pro celou střední a východní Evropu, tedy  převahy relativně mladých moderátorek a moderátorů. Výzkum navíc odhalil poměrně velké rozdíly mezi věkem moderátorů a moderátorek na TV Nova – průměrně je to 8,8 let, přičemž muži jsou starší. Výzkum navíc ukázal, že mezi českými moderátory a moderátorkami se vyskytují nebo vyskytovali jen tři lidé starších 50 let. Průměrný věk moderátorů v obou médií je pak 36 let. 

Kompletní výzkumné zprávy najdete na našem webu: 

Mediální obraz stáří a stárnutí ve vybraných českých médiích: zpráva z výzkumu

Moderátorské tváře hlavních zpravodajských relací České televize a TV Nova z pohledu reprezentace věk: zpráva z výzkumu

---

 Úspěšně zakončujeme projekt Život začíná v padesáti

Na konci prosince tohoto roku končí projekt Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce, který byl zahájen v dubnu a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem hlavního města Prahy.

V rámci tohoto projektu proběhla dvě čtrnáctidenní školení nebo semínáře Poznejte sami sebe a vydejte se správnou cestou, v rámci kterých bylo úspěšně podpořeno 40 účastníků a účastnic. Tyto semináře byly zaměřené na představení nejčastějších triků a chytáku personalistů a zaměstnavatelů. Přispěli k snadnější orientaci během hledání práce. Účastníci a účastnice seminářů zároveň měli možnost upravit si svůj životopis a motivační dopisy. Seznámili se s aktuálním Zákoníkem práce a antidiskriminačním zákonem a prokonzultovali své vlastní zkušenosti s odbornicí na tuto oblast. Kurzy vedli také aktivní personalisté a manažeři, kteří účastníky a účastnice seznámili s tématy týkajícími se pracovních pohovorů a hledání zaměstnání. Seminář také rámci zahrnoval dvoudenní PC kurz zaměřený na počítačovou gramotnost.

Dále proběhly dva běhy semináře Hledání zaměstnání pomocí moderních metod a výuka v oblasti hledání zaměstnání pomocí moderních metod, který absolvovalo na třicet účastníků a účastnic.

Důležitou aktivitou je bezplatná sociálně-právní a kariérní poradna a také poradenství při zahájení vlastního podnikání.

Zájemci a zájemkyně získávali informace potřebné k řešení problémů na trhu práce, pro jednání s úřady nebo při problému s diskriminací. Rady mohli dostat i při hledání zaměstnání a byla také možnost absolvovat bezplatná setkání s kariérní poradkyní.

V rámci projektu také vznikla svépomocná skupina. Proběhla tři větší setkání nezaměstnaných lidí po padesátce, kteří sdíleli své zkušenosti, a byla zahájena Burza pracovního a společenského oblečení (dámského i pánského). Tu je možné využívat i nadále, informace najdete na našem webu

---

Účastnili jsme se Valného shromáždění AGE Platform Europe v Bruselu

AGE Platform Europe svolala své každoroční valné shromáždění na 19. a 20. listopadu 2015 do Bruselu a Alternativa 50+ samozřejmě nemohla chybět. Hlavními tématy letošního valného shromáždění byla tzv. stříbrná ekonomika, tedy využívání tržního a inovačního potenciálů stárnoucí populace nejen ve vztahu ke konzumaci, ale i produkci. Konference se zaměřovala i na téma ocenění péče a odstraňování překážek, s nimiž se potýkají ti, kdo zároveň pečují a pracují, genderové nerovnosti ve vztahu k penzím a diskriminace starších lidí ať už na trhu práce nebo v přístupu ke službám. Zástupkyně Alternativy 50+ Kateřina Kňapová zjistila při neformálních rozhovorech se zástupci dalších organizací, že problémy, s nimiž se potýkají starší lidé napříč Evropou, se příliš neliší od těch českých. Alternativa 50+ se proto i nadále intenzivně zapojovat do jednání na evropské úrovni, odkud mohou vzejít důležité podněty pro domácí politiku.

Na závěr valného shromáždění byla přijata deklarace, kterou si můžete přečíst jak v českém překladu, tak anglickém originále.

---

Poradenství pro migranty-seniory a migrantky-seniorky

Sdružení pro integraci a migraci poskytuje poradenství pro migranty v oblasti právní, sociální a psychosociální a to již více než 20 let. S klienty se domluví v jazyce ruském, anglickém, německém, francouzském, španělském (a samozřejmě českém). Pracuje se všemi cizinci bez rozdílu pobytu, mezi nejčastější zakázky patří pobytová problematika, zaměstnání a podnikání, bydlení, zdravotní péče, finanční a rodinné poradenství. Na SIMI se dlouhodobě obrací migranti senioři - zejména s dotazy v oblasti důchodu, sociálního zabezpečení, zdravotní péče, bydlení nebo v dalších oblastech. 

Specifickou skupinou jsou pak migranty starší 40 let, které jsou podle zkušeností SIMi častěji obětí diskriminace. Pro ty sdružení založilo blog s názvem Bez vrásek.

---

Objednejte si zdarma naše analýzy

Alternativa 50+ využívá svých zkušeností s jednáním jak s klienty a klientkami, tak zástupci a zástupkyně obdobné veřejnosti nebo politických stran k tomu, aby vytvářela analýzy k různým tématům české veřejné politiky. Ty "nejčerstvější" se týkají sociálního a dostupného bydlení z pohledu různých skupin žen a také tématu péče. 

Policy paper "PÉČE A(NEB)O PRÁCE: koncepce a realizace sociální a rodinné politiky v ČR se zaměřením na péči o seniory i o děti" představuje hlavní problémy pečujících v zaměstnání a na trhu práce. Příkladem je vliv péče na kvalitu života a ekonomické podmínky nejen v průběhu péče, ale i  po jejím ukončení se speciálním důrazem na vliv výši starobního důchodu. Publikace také obsahuje zhodnocení současného dávkového systému pro pečující a příjemce péče. V neposlední řádě text akcentuje genderové aspekty postavení pečujících osob. Autorka ale především upozorňuje na oblasti, kde je nezbytné provést zásadní změny a představuje některá možná řešení.

Policy paper "MÍT ČI NEMÍT SVOJE DOMA: dopady zavedení dostupného sociálního bydlení na ženy" představuje čtyři skupiny žen  výrazně ohrožených ztrátou bylení: osaměle žijící seniorky, samoživitelky ženy bez domova a ohrožené domacím násilím. Rozebírá, kterak schválená  Koncepce sociálního bydlení reflektuje genderové aspekty problematiky ohrožení ztráty bydlení. Text také definuje, co by nemělo chybět v zákoně o sociálním bydlení chybět.

Objednejte si je zdarma na našem webu

---

Přispíváme do veřejné debaty o sociální politice v ČR

Zástupkyně Alternativy 50+ se pravidelně účastní konferencí, seminářů nebo kulatých stolů k různým tématům sociální politiky. 

V listopadu a prosinci to byla zejména setkání k tématu nezaměstnanosti a neformální péče. 

Inspirační a diskuzní odpoledne na téma: (Ne)zaměstnaní 50+, práce s nimi formou storytellingu, jejich pracovní uplatnění a možnosti do budoucna proběhlo 9. listopadu a zástupkyně Alternativy 50+ Kateřina Kňapová na něm hovořila o využívání příběhů našich klientů a klientek při vytváření lobbingových strategií. 

Kateřina Kňapová rovněž hovořila na dvou prosincových akcích zaměřených na téma neformální péče v České republice: na semináři Postavení a podpora pečujících na trhu práce a v systému pojistných a nepojistných dávek (15.12. 2015), kde přednesla příspěvek na téma diskriminace pečujících osob, a kulatém stole “Neformální péče v ČR: východiska a možnosti řešení” (9.12.2015), kde se zase zabývala genderovými aspekty neformální péče. 

---

Pozvánka k účasti na vědeckém výzkumu Well-being starších pracujících

Pokud jste v důchodovém věku a stále ještě docházíte do zaměstnání na kvalifikované pozici, zveme Vás k účasti na vědeckém výzkumu Well-being starších pracujících.

Jeho účelem je zmapování spokojenosti, vztahů a chápání stáří skrze pracovní zátěž, kterou zažívají lidé v důchodovém věku. Realizace výzkumu probíhá prostřednictvím hloubkového rozhovoru, kde se pak tazatel doptává na jednotlivé aspekty těchto témat. Rozhovory jsou prováděny osobně v klidné a uvolněné atmosféře. Pro účast na něm bude potřeba hodina Vašeho času.

Odměna za účast ve výzkumu je sice skromná, ale sladká.

V případě zájmu kontaktujte na e-mail 414881@mail.muni.cz vedoucího týmu Radka Krejčího nebo telefonicky na číslo 605 302 477.

---

Zpravodaj podporuje MPSV

Zpravodaj v roce 2015 se nám daří vydávat díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v dotačním programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. 

Zpravodaj odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.