Vážení příznivci, vážené příznivkyně, 

přicházíme s říjnovým číslem zpravodaje organizace Alternativa 50+. Jako obvykle Vás seznámíme s děním v organizaci i mimo ni. Začátek podzimu je mimořádně nabitý - pořádali jsme vzdělávací semináře Život začíná v padesáti a kulatý stůl Diskriminace jako překážka slaďování rodinného a pracovního života. Společně s dalšími organizacemi jsme vyzvali členy a členky vlády otevřeným dopisem k přijetí koncepce a zákona o sociálním bydlení. Do naší sbírky publikací přibyla další - jmenuje se Péče anebo práce, jejíž autorkou je socioložka Radka Dudová. Nově v naší Síti ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu "uvízl" Vladimír Špidla. 

Alternativa 50+ také jako již tradičně bojuje o ocenění Neziskovka roku 2015. Dejte nám svůj hlas v Ceně veřejnosti

Těšíme se na Vaše reakce. Za Alternativu 50+, o.p.s. Kateřina Kňapová. 

---

Vladimír Špidla se zapojil do sítě ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu

Kdo jiný by se měl stát ambasadorem proti ageismu než politik, který se s tématem sociální spravedlnosti a rovných příležitostí setkával v tolika funkcích – jako ministr práce a sociálních věcí i zdravotnictví, jako předseda vlády i jako evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, ale samozřejmě i jako vedoucí Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády nebo ředitel Masarykovy demokratické akademie. „Mladý člověk je schopen získat všechny technické a formální znalosti, ale to, co přichází s časem, jsou zkušenosti," říká Vladimír Špidla. 

Profil Vladimíra Špidly najdete na našem webu.

---

Vydali jsme policy paper Péče anebo práce

Policy paper shrnuje postavení lidí pečujících a to jak o děti, tak další osoby blízké. Materiál představuje hlavní problémy pečujících v zaměstnání a na trhu práce. Příkladem je vliv péče na kvalitu života a ekonomické podmínky nejen v průběhu péče, ale i  po jejím ukončení se speciálním důrazem na vliv výši starobního důchodu. Publikace také obsahuje zhodnocení současného dávkového systému pro pečující a příjemce péče. V neposlední řádě text akcentuje genderové aspekty postavení pečujících osob. Autorka ale především upozorňuje na oblasti, kde je nezbytné provést zásadní změny a představuje některá možná řešení.

Publikaci si můžete zdarma objednat zde.  

---

Proběhl druhý cyklus seminářů Život začíná v padesáti: Poznejte sami sebe a vydejte se správnou cestou 

Organizace Alternativa 50+ uspořádala podzimní cyklus bezplatných vzdělávacích seminářů ŽIVOT ZAČÍNÁ V PADESÁTI: Poznejte sami sebe a vydejte se správnou cestou, který volně navázal na první cyklus seminářů, který se konal začátkem června letošního roku. Semináře jsou realizovány v rámci projektu Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce, který je financován z Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA). Cílem projektu je podpořit a rozvinout dovednosti nezaměstnaných osob starších padesáti let, které potřebují k získání nového zaměstnání, jeho výběru a ke komunikaci se zaměstnavateli.

Účastníci a účastnice bezplatných seminářů, které se konaly od 5. června do 15. října, byli obeznámeni s nejčastějšími triky a chytáky personalistů; cvičili přípravu životopisu, motivačního dopisu i pracovního pohovoru. Zorientovali se v oblasti fungování současného trhu práce a v tom, jak čelit situacím porušování pracovního práva či diskriminaci. Zároveň si zlepšili nebo procvičili základní ovládání počítačů, a to především vzhledem k jejich užití při hledání zaměstnání. Součástí seminářů je i individuální přístup a bilanční diagnostika. Účastníci a účastnice mohou také využívat bezplatné sociálně-právní a psychologické poradny. Získají podporu při hledání zaměstnání nebo při jednání s úřady.

Na semináře nyní navazují bezplatné krátkodobé pracovní stáže u jednoho ze zaměstnavatelů, kterého si zájemci a zájemkyně vybrali.

V pořadí již druhý cyklus seminářů se setkal s podobně kladnou odezvou jako ten první, který proběhl již v červnu. 

---

Neziskové organizace poslaly vládě otevřený dopis na podporu sociálního bydlení 

Sociální bydlení je jedním ze žhavých témat současné české politické debaty. Zároveň je velmi důležitým předpokladem pro další  rozvoj  sociální a rodinné oblasti. Alternativa 50+ spolu s dalšími sedmi organizacemi (Českou ženskou lobby, Českým helsinským výborem, Českým svazem žen, Platformou pro sociální bydlení, proFemem, Vteřinou poté a Životem 90) adresovala členům a členkám Vlády ČR otevřený dopis, v němž je vyzvala k přijetí koncepce sociálního bydlení a následně také zákona.  

Sociální bydlení je jedním z nástrojů boje proti chudobě a vyloučení a podle některých odhadů by v České republice mělo pomoct asi 1,5 milionům lidí. Mezi skupiny ohrožené ztrátou bydlení patří například senioři a seniorky, sólo rodiče, lidé ohrožení domácím násilím, lidé v předdůchodovém věku, kteří ztratí zaměstnání a osoby pečující o své blízké. Alternativa 50+ k tématu sociálního bydlení a jeho vlivu na skupiny žen, nejvíce ohrožených chudobou a ztrátou bydlení, připravuje policy paper, který by měl vyjít v nejbližších dnech.

K naší velké radosti vláda na svém zasedání 12. října Koncepci sociálního bydlení v ČR 2015 - 2025 schválila

Otevřený dopis najdete na našem webu.  

K přijetí koncepce jsme také vydali tiskovou zprávu

---

Alternativa 50+ uspořádala kulatý stůl k diskriminaci a slaďování práce a rodiny

V pondělí 12. října Alternativa 50+ uspořádala ve spolupráci s Kanceláři veřejné ochránkyně práv a pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera kulatý stůl Diskriminace jako překážka slaďování rodinného a pracovního života. 

Kulatý stůl byl rozdělen na dva bloky - v prvním jsme se zabývali především současnou legislativní úpravou antidiskriminace ve vztahu ke slaďování práce a rodiny včetně zahrnutí poznatků z praxe z pohledu pečujících osob a sólo rodičů, pro něž je slaďování extrémně důležité. Ve druhém bloku pak přišla na řadu poměrně intenzivní diskuse v souvislosti s formulací doporučení a návrhů opatření, která by rizika diskriminace v souvislosti se slaďováním eliminovala nebo aspoň výrazně omezila.

Úvodní slovo přednesla paní ombudsmanka Anna Šabatová a pan ředitel nadace OSF Rober Basch. Kulatého stolu se účastnili, ať už jako mluvčí, tak jako diskutující, lidé z institucí státní správy, soukromého sektoru, neziskového sektoru i široké veřejnosti. 

Program a prezentace mluvčích naleznete zde.  

Galerii z našeho kulatého stolu najdete na našem webu

Konání kulatého stolu podpořila Nadace Open Society Fund Praha z Programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. 

---

Sociálně-právní a psychologické poradenství pro pečující o závislé osoby a osoby 50+ 

Bezplatná právní poradna organizace Alternativa 50+ je určena především pro muže a ženy, kteří se potýkají s diskriminací a znevýhodňováním na základě věku a pohlaví na trhu práce, v péči o závislou osobu nebo ve vzdělání. 

Hledáte práci? Bezplatně nabízíme: 

• kariérové poradenství a koučing – pomoc při hledání práce, s výběrovým řízením, přijímacím pohovorem, přechodem do nových oborů, se změnou v pracovním životě, s demotivací, řešením problémů v práci a vyhořením;

• pomoc s řešením nezaměstnanosti – co můžete očekávat od úřadu práce, kde a jak hledat práci, jak hledat práci prostřednictvím sociálních sítí, jakou vybrat rekvalifikaci a jak na ni získat nárok od úřadu práce;

• poradenství při řešení nezaměstnanosti v předdůchodovém věku;

• pomoc s vytvořením i aktualizací životopisu a motivačního dopisu;

• poradenství k tomu, jak nejlépe postupovat při rozvázání pracovního poměru jak ze strany zaměstnavatele, tak v případě Vašeho rozhodnutí;

• poradenství v sociální oblasti – sociální dávky, jednání s úřady. 

Máte v práci problémy s diskriminací nebo potřebujete pracovně-právní poradenství? Bezplatně nabízíme: 

• poradenství v případě šikany ze strany nadřízeného či obtěžování ze strany pracovního týmu, v případě diskriminace na základě věku a pohlaví při přijímacím pohovoru nebo v zaměstnání;

• informace o náležitostech uzavření či rozvázání pracovního poměru a pracovních smluv;

• informace o tom, co po Vás zaměstnavatel (ne)může požadovat.

Na sociálně-právní a kariérové poradenství navazují bezplatné vzdělávací semináře, které jsou určené nezaměstnaným po padesátce. 

Více na www.alternativaplus.cz 

Kancelář: U Průhonu 1567/7a, Praha 7
Poradenské hodiny: každou středu 11:00 – 15:00
(možnost sjednání individuální návštěvy v jiný den)
poradna@alternaitivaplus.cz
+420 777 564 332 (platíte jen hovor dle Vašeho tarifu) 

Bezplatná právní poradna je součástí projektu „Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce“, který je financován z Operačního programu Praha Adaptabilita.

---

Alternativa 50+ vítá kroky MPSV směřující k podpoře českých rodin

Alternativa 50+, o.p.s. vítá a oceňuje opatření, která představila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Tato čtyři opatření by měla být prosazena ještě do konce tohoto volebního období: volno na péči, úprava rodičovského příspěvku, otcovská poporodní péče, podpora zařízení předškolní péče.

Rodinná politika by měla dlouhodobě směřovat k pokrytí celého životního cyklu a nezaměřovat se pouze na podporu rodin s malými dětmi. Proto oceňujeme vůli ministryně do vznikající koncepce včlenit i problematiku osob pečujících o seniory a reflektovat tak současnou strukturu rodin. V České republice je 80% dlouhodobé péče poskytováno rodinou, z 70-80% ženami.

Právě poskytování péče má celoživotní dopad na ekonomickou situaci žen. Opatření směřující k podpoře pečujících i většímu zapojení mužů do péče by tyto dopady měla zmírnit. 

Opatření vzešla z práce Odborné komise pro rodinnou politiku MPSV, v níž v rámci odborných skupin působí i naše odbornice. 

---

Hlasujte pro nás v Ceně veřejnosti ocenění Neziskovka roku 2015 

Alternativa 50+ o.p.s. už tradičně bojuje o ocenění Neziskovka roku. Podpořte nás a dejte nám prosím svůj hlas na adrese Ceny veřejnosti

Součástí soutěže bylo vytvoření krátkého minutového videa, ve kterém jsme měli představit činnost naší organizace. Video je ke shlédnutí zde

A na našem webu se můžete podívat na dokumentaci toho, že natočit takové video není vůbec žádná legrace. 

---

O stáří na Datové žurnalistice 

Ve spolupráci se serverem Datová žurnalistika šíříme povědomí o tématu stáří a stárnutí. 

"Generace ve věku padesát pět let a více je zdravější, než si myslíme, upozorňují odborníci zabývající se stárnutím. A ukazuje se, že i šťastnější," píše se na Datové žurnalistice

Že ale nesmíme usínat na vavřínech a poplácávat se po zádech, jak se nám kvalita života ve stáří zlepšuje, ukazují ovšem jiná data. Kvalita stárnutí se totiž liší v případě žen a mužů, a ženy jsou na tom bohužel zatím hůř. 

 

---

Zpravodaj podporuje MPSV

Zpravodaj v roce 2015 se nám daří vydávat díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v dotačním programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. 

Zpravodaj odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.