Vážení příznivci, vážené příznivkyně, 

přicházíme se srpnovým číslem zpravodaje organizace Alternativa 50+. Jako obvykle Vás seznámíme s děním v organizaci i mimo ni. K Síti ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu se připojil již druhý ministr současné vlády a to Jiří Dienstbier. V říjnu proběhne druhý cyklus úspěšných vzdělávacích seminářů Život začíná v padesáti. Bedlivě sledujeme i dění na evropské úrovni a vítáme snahy o řešení narůstající chudoby seniorek. Česká koalice Social Watch, které je Alternativa 50+ součástí, vydala každoroční zprávu o pokroku a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen.

Těšíme se na Vaše reakce. Za Alternativu 50+, o.p.s. Kateřina Kňapová. 

---

Ministr Jiří Dientsbier se připojuje k aktivitám proti věkové diskriminaci 

V naší Síti ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu máme „velkou rybu“ - ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera. Hlavním posláním sítě ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu je sdružovat a propojovat výrazné osobnosti veřejného života, kterým není lhostejné postavení starších lidí v české společnosti. Více informací si přečtěte na našich stránkách

---

Druhý cyklus seminářů Poznejte sami sebe a vydejte se správnou cestou 

Organizace Alternativa 50+ připravuje podzimní cyklus bezplatných vzdělávacích seminářů ŽIVOT ZAČÍNÁ V PADESÁTI: Poznejte sami sebe a vydejte se správnou cestou, který volně naváže na první cyklus seminářů, který se konal začátkem června letošního roku. Semináře jsou realizovány v rámci projektu Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce, který je financován z Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA). Cílem projektu je podpořit a rozvinout dovednosti nezaměstnaných osob starších padesáti let, které potřebují k získání nového zaměstnání, jeho výběru a ke komunikaci se zaměstnavateli.

První cyklus seminářů se setkal s velkým zájmem a jeho hodnocení bylo ze strany účastníků a účastnic velmi kladné. Valná většina z nich ho pokládá za velký přínos při orientaci na pracovním trhu a hledání nového zaměstnání. Taktéž byl velmi kladně hodnocen individuální přístup a možnost setkání s kariérní poradkyní.

V pořadí druhý cyklus proběhne 5. – 15. 10. 2015. Účastníci a účastnice budou obeznámeni s nejčastějšími triky a chytáky personalistů; budou nacvičovat přípravu životopisu, motivačního dopisu i pracovního pohovoru. Zorientují se v oblasti fungování současného trhu práce a v tom, jak čelit situacím porušování pracovního práva či diskriminaci. Zároveň si zlepší nebo procvičí základní ovládání počítačů, a to především vzhledem k jejich užití při hledání zaměstnání. Na semináře budou též navazovat bezplatné krátkodobé pracovní stáže u jednoho ze zaměstnavatelů, kterého si zájemci a zájemkyně vyberou. Součástí seminářů je i individuální přístup a bilanční diagnostika. Účastníci a účastnice mohou také využívat bezplatné sociálně-právní a psychologické poradny. Získají podporu při hledání zaměstnání nebo při jednání s úřady.

Podmínky pro zapojení do bezplatných vzdělávacích seminářů:

• Je Vám více než 50 let

• Jste nezaměstnaný/á

• Jste z Prahy

• Máte zájem absolvovat celý čtyřicetihodinový seminář

Přihlášky zasílejte na: klara.peskova@alternativaplus.cz; svetlana.sokacova@alternativaplus.cz

Nebo volejte na: +420 777 564 332 

---

Vítáme snahy Rady EU řešit problém narůstající chudoby seniorek

Nerovnost v odměňování žen a mužů nezmizí dnem odchodu do důchodu. Rada EU začala řešit, že na ženy napříč celou Evropskou unií dopadá realita rozdílné výše starobních důchodů, jež vede k vyššímu ohrožení chudobou seniorek. 

Nerovnost ve výši důchodů u žen a mužů není způsobena pouze rozdílem ve výši příjmů na stejné pozici. Jsou to právě ženy, které se nejčastěji ujímají péče o potomky či o osoby blízké, což jim často komplikuje uplatnění na trhu práce, ať už se vracejí po mateřské/rodičovské, nebo přesáhnou určitou věkovou hranici.

Více v naší tiskové zprávě

---

Social Watch: Ekonomická krize ustoupila, situace nejchudších se zlepšuje jen pomalu

Koalice Social Watch, které je Alternativa 50+ součástí, představila souhrnnou zprávu za rok 2014. I když pozitivně hodnotí některé kroky vlády v oblasti boje s chudobou a genderové nerovnosti, nicméně upozorňuje na to, že tato situace je velmi křehká. V dolním příjmovém decilu se nachází 1,5 milionu osob. Tito lidé mají obvykle problémy vyjít se svými příjmy, pro třetinu lidí jsou tyto problémy dokonce velké.

Celá zpráva ke stažení zde

---
---

Připravujeme kulatý stůl na téma diskriminace a slaďování práce a rodiny

12. října 2015 pořádá Alternativa 50+, o.p.s. ve spolupráci s Kanceláří Veřejného ochránce práv v Brně kulatý stůl, který se zaměří na téma diskriminace jako překážky slaďování rodinného a pracovního života s důrazem na povinnost zaměstnavatelů upravit pracovní dobu na žádost osob pečujících o děti nebo jiné závislé osoby. Kulatý stůl bude mít formu odborné panelové diskuse, která bude rozdělena do dvou bloků, v nichž se zaměříme na současnou legislativní úpravu zákazu diskriminace a její odborné zhodnocení a na téma slaďování rodinného a pracovního života.

Cílem je nalezení východisek a doporučení, která by přispěla ke snížení rizik diskriminačního jednání ze strany zaměstnavatelů a zlepšení situace osob pečujících o závislé. Alternativa 50+ následně využije tato doporučení ve snaze o zlepšování sociální a antidiskriminační legislativy ve prospěch znevýhodněných skupin obyvatel.

V případě zájmu se přihlašujte na: gabriela.ferbarova@alternativaplus.cz

Konání kulatého stolu podpořila Nadace Open Society Fund Praha z Programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. 

Nad kulatým stolem převzal záštitu ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

---

Sociálně-právní a psychologické poradenství pro pečující o závislé osoby a osoby 50+ 

Bezplatná právní poradna organizace Alternativa 50+ je určena především pro muže a ženy, kteří se potýkají s diskriminací a znevýhodňováním na základě věku a pohlaví na trhu práce, v péči o závislou osobu nebo ve vzdělání. 

Hledáte práci? Bezplatně nabízíme: 

• kariérové poradenství a koučing – pomoc při hledání práce, s výběrovým řízením, přijímacím pohovorem, přechodem do nových oborů, se změnou v pracovním životě, s demotivací, řešením problémů v práci a vyhořením;

• pomoc s řešením nezaměstnanosti – co můžete očekávat od úřadu práce, kde a jak hledat práci, jak hledat práci prostřednictvím sociálních sítí, jakou vybrat rekvalifikaci a jak na ni získat nárok od úřadu práce;

• poradenství při řešení nezaměstnanosti v předdůchodovém věku;

• pomoc s vytvořením i aktualizací životopisu a motivačního dopisu;

• poradenství k tomu, jak nejlépe postupovat při rozvázání pracovního poměru jak ze strany zaměstnavatele, tak v případě Vašeho rozhodnutí;

• poradenství v sociální oblasti – sociální dávky, jednání s úřady. 

Máte v práci problémy s diskriminací nebo potřebujete pracovně-právní poradenství? Bezplatně nabízíme: 

• poradenství v případě šikany ze strany nadřízeného či obtěžování ze strany pracovního týmu, v případě diskriminace na základě věku a pohlaví při přijímacím pohovoru nebo v zaměstnání;

• informace o náležitostech uzavření či rozvázání pracovního poměru a pracovních smluv;

• informace o tom, co po Vás zaměstnavatel (ne)může požadovat.

Na sociálně-právní a kariérové poradenství navazují bezplatné vzdělávací semináře, které jsou určené nezaměstnaným po padesátce. 

Více na www.alternativaplus.cz 

Kancelář: U Průhonu 1567/7a, Praha 7
Poradenské hodiny: každou středu 11:00 – 15:00
(možnost sjednání individuální návštěvy v jiný den)
poradna@alternaitivaplus.cz
+420 777 564 332 (platíte jen hovor dle Vašeho tarifu) 

Bezplatná právní poradna je součástí projektu „Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce“, který je financován z Operačního programu Praha Adaptabilita.

---

Podílíme se na tvorbě rodinné a sociální politiky v ČR

Víte, že se odbornice Alternativy 50+ zapojují do tvorby sociální a rodinné politiky v České republice? Pravidelně se účastní jednání pracovních skupin Odborné komise pro rodinnou politiku MPSV a také Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života, což je poradní orgán Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. 

V rámci těchto orgánů využíváme znalosti vyplývající ze zkušeností našich klientů ze sociálně-právní a psychologické poradny a participační skupiny, stejně jako analýzy, které pro nás zpracovávají odborníci a odbornice z nejrůznějších oblastí od sociologie přes veřejnou politiku a právo. Snažíme se prosazovat taková opatření, která by zlepšila situaci právě různých znevýhodněných skupin lidí (pečující, lidé nad 50 let, sólo rodiče...). 

---

Sbírka společenského, formálního a pracovního oblečení

Zapojte se do sbírky společenského, formálního a pracovního oblečení, kterou pořádá Alternativa 50+ pro lidi, kteří si hledají zaměstnání a kteří nemají dostatečné finanční prostředky na zajištění pracovního a elegantního oblečení.

Sbírka oblečení je určena především nezaměstnaným a lidem ve finanční nouzi po padesátce, ale všem dalším zájemcům a zájemkyním, které k pracovnímu uplatnění potřebují formální oblečení.

Přijímané oblečení:

• Pracovní oblečení ( dámské, pánské )

• Společenské oblečení ( dámské, pánské )

• Oblečení pro pracovní pohovory ( dámské, pánské )

• Obuv ( dámská, pánská )

Pokud chcete do sbírky přispět, nebo máte zájem získat oblečení ze sbírky, kontaktuje nás na telefonu +420 777 564 332 nebo e-mailu svetlana.sokacova@alternativaplus.cz.


Sbírka je přístupná na adrese: U Průhonu 7a, Praha 7, Holešovice po osobní dohodě.

Děkujeme všem, kteří přispěli do naší sbírky. Vaší podpory si vážíme.

---

Zpravodaj podporuje MPSV

Zpravodaj v roce 2015 se nám daří vydávat díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v dotačním programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. 

Zpravodaj odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.