Jsme tu po krátké době s dalším číslem zpravodaje organizace Alternativa 50+, tentokrát Vás seznámíme s děním v organizaci i mimo ni. Uspořádali jsme úspěšný první cyklus vzdělávacích seminářů Život začíná v padesáti. Zahájili jsme také nový projekt zaměřený na zlepšování antidiskriminační a sociální politiky ve prospěch znevýhodněných žen. K síti ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu se připojila senátorka Ivana Cabrnochová. Petra Chládková pro Vás napsala dokonce dva články o age managementu. V dalších číslech zpravodaje se můžete těšit na jejich pokračování. Se zásadním zjištěním ohledně vlivu tzv. politiky škrtů v sociální oblasti na naději na dožití ve zdraví přišla AGE Platform Europe. 

Těšíme se na Vaše reakce. Za Alternativu 50+, o.p.s. Kateřina Kňapová. 

---

Senátorka Ivana Cabrnochová se připojuje k aktivitám proti věkové diskriminaci 

Senátorka Jana Cabrnochová se připojuje k síti ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+, a přidává se tak k širokým aktivitám osobností českého veřejného života. Hlavním posláním sítě ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu je sdružovat a propojovat výrazné osobnosti veřejného života, kterým není lhostejné postavení starších lidí v české společnosti. Více informací si přečtěte na našich stránkách

---

Uspořádali jsme první cyklus seminářů Život začíná v padesáti 

V první polovině června proběhl první cyklus seminářů v rámci projektu Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce. Tento projekt je financován z Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA). Cílem projektu je podpořit a rozvinout dovednosti nezaměstnaných osob starších padesáti let, které potřebují k získání nového zaměstnání, jeho výběru a ke komunikaci se zaměstnavateli.

Účastníci a účastnice bezplatných seminářů, které se konaly od 1. června do 11. června, byli obeznámeni s nejčastějšími triky a chytáky personalistů; cvičili přípravu životopisu, motivačního dopisu i pracovního pohovoru. Zorientovali se v oblasti fungování současného trhu práce a v tom, jak čelit situacím porušování pracovního práva či diskriminaci. Zároveň si zlepšili nebo procvičili základní ovládání počítačů, a to především vzhledem k jejich užití při hledání zaměstnání. V rámci seminářů proběhla první schůzka ke svépomocné skupině nezaměstnaných, která je rovněž součástí projektu Život začíná v padesáti. Na semináře nyní navazují bezplatné krátkodobé pracovní stáže u jednoho ze zaměstnavatelů, kterého si zájemci a zájemkyně vybrali.

Můžeme prozradit, že o celý kurz byl velký zájem a že hodnocení proběhlých seminářů ze strany účastníků a účastnic je převážně velmi kladné. O dalším vývoji projektu budeme informovat v dalších dílech zpravodaje. 

---

Zahájili jsme projekt zaměřený na zlepšování antidiskriminační a sociální politiky ve prospěch znevýhodněných žen

Cílem projektu je zlepšit postavení žen, jež je do značné míry ovlivněné nejen genderovou a věkovou diskriminací, ale také znevýhodněním sociálním a konkrétně znevýhodněním osob pečujících. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Partnerem projektu je Kancelář veřejné ochránkyně práv.

Hlavní témata projektu:

• antidiskriminační legislativa

• rodinná politika

• koncepce mateřské a rodičovské dovolené

• péče o závislé blízké osoby

• návrh zákona a koncepce o sociálním bydlení

Více o projektu najdete zde

---

Krizové škrty zkracují naději na dožití ve zdraví

AGE Platform Europe, o jejíchž aktivitách jsme informovali v předchozích vydáních zpravodaje, přišla se závažým zjištěním: v průběhu ekonomické krize se snížila naděje na dožití ve zdraví z 62,6 let v roce 2010 na 61,5 let v roce 2013 (mluvíme o průměru EU), přičemž v některých zemích se jednalo i o pokles vyšší než 2 roky. "To je, podle našeho názoru, přímým důsledkem krize a škrtů v elementárních opatřeních sociální ochrany, které bylyzapříčiněny důrazem na úsporu nákladů a snižování defecitu veřejných rozpočtů," píše se ve zprávě. 

Celá tisková zpráva je ke stažení zde

---

Age management je potřeba stále víc

 – Ing. Petra Chládková – ekonomka, spolupracovnice organizace Alternativa 50+.

 Problematikou stárnutí obyvatel se začali finští vědci zabývat již v 80. letech minulého století a jedním z výsledků je metoda řízení lidských zdrojů, která zohledňuje věk a schopnosti zaměstnanců – age management. Zaměstnávání osob nad padesát let ale neznamená zavádět age management. Age management se týká všech věkových skupin, je o hledání silných stránek a potenciálu jakékoliv věkové skupiny, dále o zohlednění pracovních a rodinných situací spojených s danou životní etapou. 

Celý článek najdete zde.

 

---
---

Osm oblastí AGE managementu

(1. část) 

– Ing. Petra Chládková – ekonomka, spolupracovnice organizace Alternativa 50+

Osm dimenzí age managementu je výsledkem rozsáhlého výzkumu pracovních podmínek v evropských zemích, který začal již na počátku devadesátých letech minulého století. Byl zaměřen na veřejný i soukromý sektor a zkoumaly se osvědčené postupy v oblastech náboru, školení a rozvoje, flexibility práce, zdraví a ergonomie pracoviště. První průvodce praxí v řízení stárnoucí pracovní síly, který zahrnoval poznatky z výzkumu, byl dostupný v roce 1999. Postupně vznikly aktualizované a rozšířené verze.

Celý článek si přečtěte zde

---

Sociálně-právní a psychologické poradenství pro pečující o závislé osoby a osoby 50+ 

Bezplatná právní poradna organizace Alternativa 50+ je určena především pro muže a ženy, kteří se potýkají s diskriminací a znevýhodňováním na základě věku a pohlaví na trhu práce, v péči o závislou osobu nebo ve vzdělání. 

Hledáte práci? Bezplatně nabízíme: 

• kariérové poradenství a koučing – pomoc při hledání práce, s výběrovým řízením, přijímacím pohovorem, přechodem do nových oborů, se změnou v pracovním životě, s demotivací, řešením problémů v práci a vyhořením;

• pomoc s řešením nezaměstnanosti – co můžete očekávat od úřadu práce, kde a jak hledat práci, jak hledat práci prostřednictvím sociálních sítí, jakou vybrat rekvalifikaci a jak na ni získat nárok od úřadu práce;

• poradenství při řešení nezaměstnanosti v předdůchodovém věku;

• pomoc s vytvořením i aktualizací životopisu a motivačního dopisu;

• poradenství k tomu, jak nejlépe postupovat při rozvázání pracovního poměru jak ze strany zaměstnavatele, tak v případě Vašeho rozhodnutí;

• poradenství v sociální oblasti – sociální dávky, jednání s úřady. 

Máte v práci problémy s diskriminací nebo potřebujete pracovně-právní poradenství? Bezplatně nabízíme: 

• poradenství v případě šikany ze strany nadřízeného či obtěžování ze strany pracovního týmu, v případě diskriminace na základě věku a pohlaví při přijímacím pohovoru nebo v zaměstnání;

• informace o náležitostech uzavření či rozvázání pracovního poměru a pracovních smluv;

• informace o tom, co po Vás zaměstnavatel (ne)může požadovat.

Na sociálně-právní a kariérové poradenství navazují bezplatné vzdělávací semináře, které jsou určené nezaměstnaným po padesátce. 

Více na www.alternativaplus.cz 

Kancelář: U Průhonu 1567/7a, Praha 7
Poradenské hodiny: každou středu 11:00 – 15:00
(možnost sjednání individuální návštěvy v jiný den)
poradna@alternaitivaplus.cz
+420 777 564 332 (platíte jen hovor dle Vašeho tarifu) 

Bezplatná právní poradna je součástí projektu „Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce“, který je financován z Operačního programu Praha Adaptabilita.

---

Připojili jsme se k manifestu Věk se neříká

Připojili jsme se do skupiny firem a společností, které se zavazuji v pracovních vztazích dodržovat zásady spravedlivého přístupu ke všem věkovým skupinám. 

Připojením k tomuto manifestu se přihlašujeme k tomu, že v pracovních vztazích chceme: 

I. Zajišťovat pracovní příležitosti pro všechny věkové skupiny
II. Respektovat při výběru zaměstnanců a zaměstnankyň zásadu „Věk se neříká“
III. Vytvářet v zaměstnání takové podmínky, aby věk nemohl být důvodem pro nelegitimní znevýhodnění zaměstnance či zaměstnankyně
IV. Rozvíjet pracovní prostředí směrem k efektivnějšímu přenosu mezigeneračních zkušeností
V. Naslouchat při rozhodovacích procesech hlasu zaměstnanců a zaměstnankyň bez ohledu na jejich věk
VI. Sdílet informace o úspěšné firemní politice věkové diverzity s obchodními partnery

Více informací najdete zde

---

Zapojte se do sbírky společenského, formálního a pracovního oblečení, kterou pořádá Alternativa 50+

Zapojte se do sbírky oblečení, kterou pořádá Alternativa 50+ pro lidi, kteří si hledají zaměstnání a kteří nemají dostatečné finanční prostředky na zajištění pracovního a elegantního oblečení.

Chcete-li přispět do sbírky, napište nám na: svetlana.sokacova@alternativaplus.cz

---

Alternativa 50+ se zapojuje do veřejné diskuse aneb Kde všude jsme byli 

Do veřejného dění se zapojujeme nejen prostřednictvím svých poradenství, vzdělávání nebo vytváření analýz, účastníme se také nejrůznějších konferencí, setkání a dalších veřejných událostí. Projektový manažer Lukáš Matoška se účastnil síťovací konference Alternativě 50+ podobných organizací v maďarském Miškovci, analytička Gabriela Ferbarová se zase podílela na předávání cen Úřad roku půl na půl, socioložka Kateřina Kňapová vystoupila na konferenci k age-managementu Věk se neříká a celý tým prezentoval aktivity Alternativy 50+ na Rodinném dni Prahy 7. 

---

Zpravodaj podporuje MPSV

Zpravodaj v roce 2015 se nám daří vydávat díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v dotačním programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. 

Zpravodaj odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.