⥢ zpět

Report z mezinárodní konference

V Praze dne 7. 11. 2014 se konala mezinárodní konference zaměřená na age management a věkovou diskriminaci starších pracovníků, a to v rámci projektu „Management věku: nástroj pro boření genderových a věkových stereotypů (Proti ageismu mezinárodně)“. Přinášíme Vám zprávu z konference včetně prezentací.

V pátek 7. listopadu 2014 se v Praze konala celodenní mezinárodní konference s názvem „Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci“ organizace Alternativa 50+, nad níž přejala záštitu ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová a kde vystoupili čeští i zahraniční experti.

Celodenní konference se dotýkala problematiky zaměstnávání lidí 50+ z hlediska firem a také z hlediska celospolečenského problému. V dopolední části vystoupili zástupci a zástupkyně z veřejného i soukromého sektoru a také zahraniční hosté z Francie, Velké Británie a Rakouska. V odpolední části se účastníci a účastnice konference rozdělili do dvou skupin, přičemž první skupina se interaktivní formou zabývala konceptem age managementu a stereotypy a druhá skupina diskutovala o problému věkové a vícenásobné diskriminace.

Konferenci zahájila moderátorka Lucie Vopálenská, která měla její vedení na starosti. V úvodu vystoupily Linda Sokačová a Nikola Šimandlová z Alternativy 50+ a seznámily přítomné se základními statistikami v oblasti demografického stárnutí, nezaměstnaností starších lidí a s výzkumy provedenými mezi zaměstnavateli a lidmi 50+. Představena byla také nová publikace „Stárnutí populace jako výzva: Age Management a postavení lidí 50+ ve společnosti a na trhu práce“ a kreativní video týkající se věkové diskriminace při náboru nových zaměstnanců. Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová se z pracovních důvodů těsně před konferencí omluvila. Za Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR tak vystoupila ředitelka odboru sociálního začleňování Radka Soukupová, která představila pohled státu na problematiku stárnutí populace. Pozornost věnovala zejména Národnímu akčnímu plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období 2013 – 2017 (tzv. NAP), a to zejména sekci Zaměstnávání starších osob. NAP je strategickým dokumentem, který nahradil Národní program přípravy na stárnutí 2008 až 2012 a zahrnuje všechny průřezové oblasti týkající se problematiky stárnutí populace, přičemž do konce roku má být vládě předložena jeho aktualizovaná verze. NAP se věnuje také konceptu Age managementu, ale i dalším nástrojům na posílení postavení starších lidí ve společnosti a na trhu práce. Na závěr představila R. Soukupová i činnost Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. S problematikou diskriminace ve Francii seznámila posluchače a posluchačky Maryvonne Lyazid, zástupkyně francouzského ombudsmana v oblasti boje proti diskriminaci a prosazování rovných práv. Ta představila hlavní činnosti, kompetence a možnosti veřejného ochránce práv, jak bojovat proti diskriminaci. Uvedla například, že ve Francii se posuzuje na 20 kritérií v oblasti diskriminace, přičemž nejčastějšími diskriminačními důvody jsou etnický původ, zdravotní stav, příslušnost k odborovým organizacím a právě věk. Z hlediska diskriminace na základě věku se jen velmi malé procento lidí soudí – pouze v 1 % případů asistoval francouzský ombudsman u těchto soudních řízení. Zajímavostí bylo, že ombudsman sleduje také aktivně média a případy diskriminace a sám pak kontaktuje dotčené osoby a zastupuje je s jejich svolením. Paní Lyazid pak představila konkrétní příklady, s nimiž se během své praxe setkala. Manažer útvaru strategického náboru ze Skupiny ČEZ, Pavel Puff, představil posléze svůj pohled na Age management. Uvedl, že Age management je řízení personálních činností s ohledem na věk a schopnosti zaměstnanců s cílem maximálně využít jejich potenciál a že se často setkává s tím, že je tento koncept přiřazován pouze ke skupině lidí 50+. On však vidí potenciál tohoto konceptu právě v tom, že se týká všech věkových kategorií – např. ve Skupině ČEZ přesahuje průměrný věk zaměstnanců a zaměstnankyň 45 let, mají tedy naopak problém s vyhledáváním mladších pracovníků a předáváním zkušeností. Age management tak vnímá jako ucelený proces od náboru nových zaměstnanců, přes flexibilní možnosti úprav pracovní doby, sloučení pracovního a rodinného života, managementu zdraví až po odchod pracovníků do starobního důchodu. Možnosti pro nezaměstnané starší pracovníky pak představila Gabriela Vlčková, vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání při Generálním ředitelství Úřadu práce ČR. Ta hovořila zejména o roli, možnostech a nástrojích úřadu práce při řešení nezaměstnanosti starších pracovníků. Uvedla např., že na konci roku 2000 tvořili lidé nad 50 let 16,2 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání, o sedm let později to bylo už 30,6 %. Loni se na celkové nezaměstnanosti podíleli 27,2 %. Dále představila nástroje a opatření Aktivní politiky zaměstnanosti, možnosti podpory vytváření pracovních míst prostřednictvím různých forem finančních příspěvků pro zaměstnavatele či poradenskou činnost úřadu práce a jeho regionálních poboček. Před krátkou pauzou pak ještě Petr Polák, vedoucí oddělení rovného zacházení z Kanceláře veřejné ochránkyně práv, a Veronika Račmanová, manažerka programu Diverzity & Inclusion z České spořitelny, pozvali přítomné na odpolední workshopy k tématům diskriminace a Age managementu.

Po krátké pauze a puštění videa zaměřeného na koncept Age managementu z pohledu velké a malé firmy vystoupila Doris Horvath, ředitelka poradenského centra pro ženy v Oberpullendorf v Rakousku. D. Horvath představila činnost profesionálního poradenského centra, které se zaměřuje právě na ženy a poskytuje jim nejen poradenství, ale také koučink, kurzy, vzdělávání, právní pomoc či pomoc při rekvalifikacích a hledání nového zaměstnání. Současná míra nezaměstnanosti je v Rakousku na úrovni 7,2 %, avšak třetinu z nich tvoří lidé nad 50 let. V příštím období chce navíc tamní úřad práce snížit o 20 % finanční prostředky na kurzy a kvalifikace pro nezaměstnané. I přesto se bude toto poradenské centrum snažit poskytovat různé kurzy ženám, jako např. vzdělání v technických oborech, sladění pracovního a osobního života, začít podnikání apod. Pohled malého zaměstnavatele nabídla Andrea Bednářová z firmy Envirocont, která poukázala na velké množství benefitů, které svým šesti zaměstnancům a zaměstnankyním nabízí. Potvrdila tak, že když zaměstnavatel chce, tak to jde a je možné se se svými zaměstnanci a zaměstnankyněmi domluvit. To potvrzuje i tato firma tím, že nabízí různé nástroje pro slaďování (jako např. pružnou pracovní dobu, home office, částečné pracovní úvazky atd.), či další benefity, jako sick days, příspěvky na školku, připojištění či vzdělávání a další. Zástupkyní malé firmy byla také Eliška Mertová, oděvní návrhářka a spolumajitelka firmy Segrasegra, která spolupracuje se staršími pracovnicemi, jež jí šijí modely, které E. Mertová spolu se svou sestrou navrhuje. Spolupráci s těmito staršími pracovnicemi považuje za velice důležitou a zkušenosti starších pracovnic vidí jako nesmírně přínosné, jelikož je nemusí již zaučovat a ony jí svou dlouholetou profesní dovedností pomáhají její značku budovat. Jako poslední řečník vystoupil pan Chris Walsh z partnerské organizace Wise Owls z Velké Británie. Ten vycházel ze své dlouholeté zkušenosti a hovořil zejména o využívání výhod starších pracovníků – tedy o důvodech pro zaměstnavatele, proč se jim vyplatí zaměstnávat starší pracovníky, jaké jim z toho plynou benefity a doložil na svých poznatcích, že věková diverzita se zaměstnavatelům vyplácí.

Po přestávce na občerstvení se účastníci a účastnice rozdělili do dvou workshopů. První skupinu vedl Petr Polák spolu s Maryvonne Lyazid a věnovali se tématu věkové diskriminace, kdy byla představena nejen role ombudsmana v ČR a ve Francii, ale byly také řešeny konkrétní případy a situace, s nimiž se veřejní ochránci práv setkali, a které byly diskutovány s přítomnými lidmi. Druhý workshop vedla Veronika Račmanová z České spořitelny, která interaktivní formou zapojila posluchače a posluchačky do workshopu a společně tak nacházeli možnosti, jak pracovat se stereotypy. Poté představila aktuální informace o age managementu a podpoře diverzity na pracovišti i na základě zkušeností z České spořitelny. Během obou workshopů probíhaly živé debaty s moderátory workshopů i s účastníky a velmi aktivně se také zapojili zahraniční partneři, kterým bylo po celou dobu konference zajištěno tlumočení.

Na závěr konference byly výstupy obou skupin z workshopů představeny všem přítomným, shrnuly se poznatky z konference a po volné debatě byla konference ukončena.

Mezinárodní konference se konala v rámci projektu „Management věku: nástroj pro boření genderových a věkových stereotypů (Proti ageismu mezinárodně)“ a byla podpořena z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Sborník příspěvků z mezinárodní konference si můžete prohlédnout zde:

Alternativa 50+: Linda Sokačová, Nikola Šimandlová
MPSV ČR: Radka Soukupová
DILCRA Francie: Maryvonne Lyazid
ČEZ: Pavel Puff
Úřad práce ČR: Gabriela Vlčková
FBZ Rakousko: Doris Horvath
Envirocont: Andrea Bednářová
Wise Age Velká Británie: Chris Walsh
Kancelář veřejné ochránkyně práv_workshop k věkové diskriminaci: Petr Polák
Antidiskriminační zákon